Star I & II

Titulli i projektit: STAR 1/2
Përshkrimi: Projekti STAR u hartua me synimin për të ofruar mbështetje koherente teknike, operacionale dhe logjistike për procesin e reformës nëpërmjet Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore – institucioni qendror i cili ishte përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e reformës. Tre kompnentet kryesore të projektit aktualë janë:
(1) Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe administrative të njësive të qeverisjes vendore;
(2) Përmirësimi i efiçencës të ofrimit të shërbimeve në nivel vendor duke përfshirë cilësinë, mbulimin, aksesuesshmërinë, dhe përfshirjen si për burrat dhe gratë
(3) Rritja e demokracisë vendore përmes nxitjes së qeverisjes me në qendër qytetarin dhe vendimmarrjen me pjesëmarrje, duke shfrytëzuar rolin e grave si aktorë ndryshimi.
Fusha e mbulimit: 61 bashkitë e Republikës së Shqipërisë.
Nënsektori: Zbatimi i Reformës Administrative Territoriale.
Donatori financues: Qeveria e Suedisë Qeveria e Italisë, Qeveria Zvicerane, Shtetet e Bashkuara, Qeveria Shqiptare dhe UNDP
Data e fillimit: 2013
Data e mbarimit: 2019
Faqja e internetit: www.reformaterritoriale.al
Organizata zbatuese: