Prokurime Transparente

Titulli i projektit: Prokurime Transparente / Prokurime Publike të Bashkive
Përshkrimi: Ky projekt hap të dhëna për cdo procedure të prokurimeve publike për 61 bashkitë për dy vitet e para, 2015-2017. Programi OpenLGP krijoi një databazë me të dhëna që kanë të bëjnë me prokurimet publike dhe kontratat publike të bashkive (nga Korriku 2015 e në vazhdim). Baza e të dhënave u bë e përdorshme nëpërmjet një platformë web në një format të dhënave të hapur dhe me filtra të kërkimit dhe përzgjedhjes që mundësojnë një listë dhe ripërdorimin e informacionit nisur nga bashkitë, datat, llojet e prokurimit, vlera e ofertave dhe kontraktorët përzgjedhur.
Fusha e mbulimit: 61 bashkitë e Republikës së Shqipërisë.
Nënsektori: Prokurimet publike.
Donatori financues: National Endowment for Democracy
Data e fillimit: 2015
Data e mbarimit: Në proçes
Faqja e internetit: http://ais.al/new/prokurime-publike-te-bashkive-dhe-indeksi-red-flag/
Organizata zbatuese: Instituti Shqiptar i Shkecës (AIS)

 

Monitoro Klient të Bashkive në Kontrata Publike.

Titulli i projektit: Monitoro Klient të Bashkive në Kontrata Publike.
Përshkrimi: Krijimi i Instrumenteve që lehtësojnë gjetjen, përdorimin dhe vizibilitetin e informacionit mbi shpërndarjen e kontratave sipas kontraktorëve / klientëve.
Rritje e Kapaciteteve të gazetarëve lokal në realizimin e shkrimeve mbi shpërndarjen e kontratave publike sipas klientëve. Identifikim.
Fusha e mbulimit: 61 bashkitë e Republikës së Shqipërisë.
Nënsektori: Qeverisja Vendore
Donatori financues: Leviz Albania
Data e fillimit: 2017
Data e mbarimit: 2018
Faqja e internetit: opencorporates.al/sq
Organizata zbatuese: Instituti Shqiptar i Shkencës