Projekti Bashkitë për në Evropë

Titulli i projektit: Projekti Bashkitë për në Evropë
Përshkrimi: Projekti Bashkitë për në Evropë, është një nismë e Bashkimit e Evropian, e cila synon të rrisë kapacitetet e Njësive të Qeverisjes Vendore në Shqipëri në kuadër të proçesit të integrimit evropian të vendit, duke ngritur në secilën bashki një zyre të BE që do të jetë edhe pika e referencës në çdo bashki, jo vetëm për punonjësit e administrative vendore, por edhe për të gjithë qytetarët dhe grupet e interesit në nivel vendor. Synimi i projektit: Forcimi i kapaciteteve qeverisëse të bashkive në lidhje me çështjet e BE-së, si dhe informimi i qytetarëve Shqiptarë dhe administratatave lokale në Shqipëri, rreth informacionit në lidhje me BE-në, politikat dhe programet e saj.
Fusha e mbulimit: 61 bashkitë e Republikës së Shqipërisë
Nënsektori: Integrimi evropian
Donatori financues: Bashkimi Evropian
Data e fillimit: 2017
Data e mbarimit: 2018
Faqja e internetit: bpe.al
Organizata zbatuese: EPRD (Poloni); ICE (Belgjike); EuroPartners Development (Shqipëri) dhe OSFA (Shqipëri)