PACT – Partnerë së bashku kundër korrupsionit

Titulli i projektit: PACT – Partnerë së bashku kundër korrupsionit
Përshkrimi: Objektiva e projektit është rritja e angazhimit të organizatave të shoqerisë civile në 15 bashkitë e Shqipërisë së Veriut në qeverisjen e mirë dhe luftën kundër korrupsionit nëpërmjet fuqizimit të kapacitetit të tyre dhe financimit të inisiativave të tyre.
Komponentët e projektit janë: (i) Zhvillimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile nga Shqipëria e Veriut; (ii) Avokimi për çeshtje të qeverisjes së mirë dhe anti-korrupsionit; dhe (iii) Mbështetja financiare me nën-grante për organizatat e shoqërisë civile nga Shqipëria e Veriut për realizimin e inisiativave të tyre në fushën e qeverisjes së mirë dhe kundër-korrupsionit.
Fusha e mbulimit: Bashkitë në qarqet Dibër, Kukës, Lezhë, dhe Shkodër
Nënsektori: Lufta kundër korrupsionit
Donatori financues: Bashkimi Evropian
Data e fillimit: Janar 2016
Data e mbarimit: Janar 2019
Faqja e internetit: http://anttarc.org/pact-project-2/
Organizata zbatuese: Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC), në partneritet me Fondacionin Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) dhe qendrën Vepro për Shoqërinë (AfS)