Kërkesë/ankesë për pastrim

Titulli i shërbimit Kërkesë/ankesë për pastrim
Përshkrim i shërbimit Ky shërbim siguron marrjen e vërtetimit për ushtrimin e veprimtarisë bujqësore dhe blegtorale.
Dokumente të nevojshëm për aplikim
 • Kopje e kartës së identiteti
 • Akti marrjes së tokës në pronësi ose çertifikatë pronësie
Përfituesi Personat që ushtrojnë veprimtari bujqësore dhe blegtorale.
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit? Sporteli pranë bashkisë
Afati i aplikimit Nuk ka afat1
Tarifa Nuk ka tarifë
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Vërtetimi për veprimtarinë blegtorale ose bujqësorë që ushtron
Procesi administrativ
Baza Ligjore
 • Ligj Nr.9817, datë 22.10.2007 “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural”
 • Ligj nr.7501 dt. 19.07.1991 “Për token”, i ndryshuar
 • Ligj nr. 8053 dt. 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore“, i ndryshuar
 • Ligj nr. 8337 dt. 30-04-1998 “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave“
 • Ligji Nr.33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”
 • Ligj nr. 171/2014 “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, i ndryshuar
 • Ligji Nr.9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi token bujqësore”, i ndryshuar
 • VKM Nr.224, datë 19-02-2009 “Për proçedurat e krijimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi, si pasojë e korrigjimeve, të kryera nga komisioni vendor i vlerësimit të titujve të pronësisë“.
 • VKM nr. 994, datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”
 • VKM nr.253 dt.06-03-2013 “Për përcaktimin e procedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish – kooperativave bujqësore“;
 • VKM nr.337, dt.22.04.2015 “Për përcaktimin e procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore t ëish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesëve”
 • VKM nr.1269, datë 17.9.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”,
 • VKM nr. 138, datë 23.2.2018 “Për pezullimin e përkohshëm të procedurave të kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore dhe të regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi, në zonën me rëndësi për fondin e mbështetjes së investimeve strategjike”

1Afati i kthimit të përgjigjes është 5 ditë