Legjislacioni për të drejtën e informimit

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë Shkarko
Ligj “Për të drejtën e informimit” Shkarko
Ligj “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” Shkarko
Vendim i Këshillit të Ministrave nr.136, datë 7.3.2018 “Për funksionimin dhe administrimin e Regjistrit Elektronik Kombëtar të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror” Shkarko
Urdhër i KDIMDHP nr.14, datë 22.1.2015 “Për miratimin e programit model të transparences” Shkarko