Licencë taksie

KËRKESË PËR MARRJEN E LIÇENSËS PËR
TRANSPORTIN E UDHËTARËVE ME TAKSI
Titulli i shërbimit Kërkesë për marrjen e liçencës për transportin e udhëtarëve me taksi
Përshkrim i shërbimit Licenca për shërbimin taksi jepet nga kryetari i bashkisë përkatëse, në përputhje me rregullat e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave. Licenca për shërbimin taksi jepet me afat 5 vjet, me të drejtë rinovimi automatikisht, kur subjekti ka përmbushur detyrimet e përcaktuara në këtë ligj. Transporti i udhëtarëve me taksi sigurohet nëpërmjet:
• Shërbimit taksist – pronar, kur subjekti zotëron si pronë një autoveturë taksi. Në këtë rast subjekti është person fizik;
• Shërbimit ndërmarrje – taksish, kur subjekti zotëron si pronë ose të huazuar më shumë se një autoveturë taksi. Në këtë rast subjekti është person juridik.
Dokumenta të nevojshëm për aplikim • Formulari i auto deklarimit;
• Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria;
• Dokumentacionin e kredibiliteti bankar;
• Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit (QKB);
• Leja e qarkullimit dhe kontrata e sigurimit të automjetit dhe pasagjerëve;
• Akt-vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit të autoveturë;
• Dokumentacioni për verifikimin dhe plumbosjen e taksimetrit lëshuar nga Drejtoria e Metrologjisë;
• Dëshmia e aftësisë profesionale (leja e drejtimit);
• Kontrata e punësimit;
• Fotokopje e Kartës së Identitetit dhe Vërtetim banimi (për persona fizikë);
• Vërtetim që janë likuiduar detyrimet vendore.
*Dokumentacioni dorëzohet në origjinal ose fotokopje të noterizuara.
Përfituesi Bizneset, qytetarët
Kush është përgjegjës për dhënien e shërbimit Bashkia
Afati 15 ditë
Tarifa Bazuar në paketën fiskale, me vendim të Këshillit Bashkiak
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Licencë
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligj nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
• Ligj nr. 8308, datë 18.3.1998 “Për transportet rrugore” (ndryshuar me ligjet nr. 8908, datë 6.6.2002; nr. 9096, datë 3.7.2003; nr. 9373, datë 14.4.2005; nr. 9760, datë 21.6.2007; nr. 10137, datë 11.5.2009; nr. 10 302, datë 15.7.2010; nr. 118, datë 13.12.2012; nr. 21, datë 14.2.2013; nr. 37, datë 10.4.2014; nr. 10/2016, datë 11.2.2016)
• Udhëzim nr. 3918, datë 18.7.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa nё Udhëzimin nr. 5627, datë 18.11.2016, “Pёr përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”
• Udhëzim nr. 5627, datë 18.11.2016 “Pёr përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”
• Udhëzim nr. 15, datë 24.7.2007 “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”, i ndryshuar me Udhëzim nr.5, datë 17.2.2011