Transporti

Ofrimi i shërbimeve nga sektori i transportit  në njësitë e vetëqeverisjes vendore paraqesin një rëndësi të veçantë në aspektin e interesit që këto shërbime përfaqësojnë për kërkuesit e shërbimeve.

Disa prej shërbimeve që ofrohen janë;