Vërtetim shlyerje detyrimesh

VËRTETIM
SHLYERJE TË DETYRIMEVE
Titulli i shërbimit Vërtetim shlyerje të detyrimeve
Përshkrim i shërbimit Çdo subjekt tatimpagues ka të drejtë të kërkojë vërtetim për të çertifikuar faktin që nuk ka detyrime të papaguara. Vërtetimi përfitohet pa pagesë apo tarifë shtesë dhe mund të përdoret për t’u paraqitur si dokument në Tender, Ambasadë, Zyrën e punës, Bankë,etj. Ky shërbim ofrohet menjëherë edhe online për çdo subjekt tatimpagues që nuk ka detyrime të papaguara.
Dokumenta të nevojshëm për aplikim • Kërkesa
• Fotokopje e dokumentit të identifikimit të përdoruesit
*Vetëm dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë biometrike i nevojshëm për t’u loguar në portalin e-Albania).
Përfituesi Qytetarët, bizneset
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit? Sporteli i taksave lokale
Shërbimi merret edhe në portalin e-albania në linkun: https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=11169
Afati i aplikimit Nuk ka afat të kufizuar aplikimi
Tarifa Nuk ka tarifë
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Vërtetim për likuidimin e detyrimeve vendore.
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligj nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
• Ligj nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë
• Ligj nr. 9632 dt. 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, ndryshuar me ligjet nr. 9745 dt. 28.05.07; ligj nr. 9764, dt. 09.07.2007; ligj nr.9931, dt. 09.06.2008; ligj nr. 10 073, dt. 9.2.200; ligj nr.10117 dt. 23.4.2009; ligj nr.10146 dt.28.9.2009; ligjin nr. 10354, date 18.11.2010; Ligj nr.10457, date 21.07.2011; ligj nr.106/2013; ligj nr. 181/2013; ligj nr.85/2014; ligj nr.142/2015; ligj nr.106/2017
• Ligj nr. 9920, dt. 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me ligj nr.10148, dt. 28.9.2009; ligj nr.10209, dt. 23.12.2009; ligj nr. 10261, dt. 01.04.2010; ligj nr.10415, dt. 07.04.2011; ligj nr.62/2012, date 24/5/2012; ligj nr. 124/2012, dt. 20.12.2012; ligj nr.179/2013, dt. 28.12.2013; ligj nr.43/2014, dt. 24.4.2014; ligj nr.84/2014, dt. 17.07.2014; ligj nr.164/2014, dt.. 4.12.2014; ligj nr. 91/2015, dt.. 23.07.2015; ligj nr.99/2015, dt. 23.09.2015; ndryshuar me Vendim nr. 33, dt. 8.6.2016, i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë; ligj nr.112/2016, dt. 03.11.2016