Reduktim i taksës familjare

REDUKTIM
I TAKSËS FAMILJARE
Titulli i shërbimit Reduktim i taksës familjare
Përshkrim i shërbimit Ky shërbim mundëson kategori të caktuara, të kërkojnë te përjashtohen nga pagesa e taksave familjare.
Dokumenta të nevojshëm për aplikim Për rregjistrimet në QKB :
• Çertifikata familjare
• Vërtetimi i papunësisë nga zyra e punës
• Vërtetimi i përfitimit të ndihmës ekonomike
• Dëshmia e gjendjes së tyre (për statusin e invalidit të punës, statusin e të verbërit, librezën për paraplegjik e tetraplegjik, librezën e pensionit, libreza e veteranit).
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit? Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë
Afati i aplikimit Nuk ka afat të kufizuar aplikimi
Tarifa Nuk ka tarifë
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Njoftim mbi pranimin ose jo të kërkesës.
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligj nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
• Ligj nr. 9632 dt. 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, ndryshuar me ligj nr. 9745, dt. 28.05.07; ligj nr.9764, dt. 09.07.2007; ligj nr.9931, dt. 09.06.2008; ligj nr.10 073, dt. 9.2.200; ligj nr.10117 dt. 23.4.2009; ligj nr.10146 dt.28.9.2009; ligjin nr. 10354, date 18.11.2010; ligj nr.10457, date 21.07.2011; ligj nr.106/2013; ligj nr. 181/2013; ligj nr.85/2014; ligj nr.142/2015; ligj nr.106/2017.
• Ligj nr.9920, dt. 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me ligj nr.10148, dt. 28.9.2009; ligj nr.10209, dt. 23.12.2009; ligj nr.10261, dt. 01.04.2010; ligj nr.10415, dt. 07.04.2011; ligj nr.62/2012, date 24/5/2012; ligj nr. 124/2012, dt. 20.12.2012; ligj nr.179/2013, dt. 28.12.2013; ligj nr.43/2014, dt. 24.4.2014; ligj nr.84/2014, dt. 17.07.2014; ligj nr.164/2014, dt.. 4.12.2014; ligj nr. 91/2015, dt.. 23.07.2015; ligj nr.99/2015, dt. 23.09.2015; ndryshuar me Vendim nr. 33, dt. 8.6.2016, i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë; ligj nr.112/2016, dt. 03.11.2016.
• Ligj nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë