Kërkesë për regjistrim të subjekteve

KËRKESË PËR
RREGJISTRIM TË SUBJEKTEVE

 

Titulli i shërbimit Kërkesë për regjistrim të subjekteve
Përshkrim i shërbimit Ky shërbim mundëson rregjistrimin e subjekteve tatimpaguese dhe pajisjen me çertifikatën e rregjistrimit dhe Numrin e Identifikimit të Personit të Tatueshëm (NIPT). Subjektet që duhet të rregjistrohen, identifikohen në seksionin e mëposhtëm.
Dokumenta të nevojshëm për aplikim ÇPër rregjistrimet në QKB :
• Formulari i aplikimit;
• Dokument origjinal identifikimi;
• Dokumente të tjera shoqëruese.
Regjistrimi pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore:
Individët:
• Individët rezidentë, që realizojnë të ardhura të tatueshme në territorin e Shqipërisë dhe jashtë saj detyrohen të plotësojnë dhe të dorëzojnë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave, në qoftë se ato realizojnë të ardhura bruto vjetore nga të gjitha burimet,mbi 2 000 000 (dy milionë) lekë.
• Shtetasit shqiptarë:
Bëhet online në www.tatime.gov.al
• Individët jorezidentë, që realizojnë të ardhura të tatueshme me burim në Republikën e Shqipërisë, detyrohen të plotësojnë dhe të dorëzojnë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave, në qoftë se ato realizojnë të ardhura bruto vjetore me burim në Shqipëri, mbi 2.000.000 (dy milionë) lekë
• Shtetasit e huaj, (jorezidentë):
Për tu regjistruar, çdo individ i huaj (ose një person i autorizuar prej tij) duhet të paraqitet në zyrat e shërbimit të tatimpaguesve, ku do të pajiset me fjalëkalimin përkatës.
Regjistrimi dhe identifikimi i individit jorezident, bëhet me një kod fiskal dhe si i tillë, shërben Numri i Identifikimit Personal në Letërnjoftimin e individit jorezident.
Përfaqësuesit tatimor, paraqesin:
• Marrëveshjen origjinale midis palëve (përfaqësues – i përfaqësuar);
• Fotokopje të ekstraktit të regjistrimit në Qëndren Kombëtare të Biznesit të personit fizik apo juridik të caktuar si përfaqësues tatimor;
• Fotokopje të ekstraktit të regjistrimit të shoqërisë jo-rezidente të lëshuar nga autoriteti tatimor i vendit të origjinës së shoqërisë;
• Fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës të përfaqësuesit;
• Fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës të administratorit të shoqërisë jorezidente;
• Formularin e Regjistrimit të plotësuar.
Trupat diplomatike, paraqesin:
• Fotokopje të dokumentit të identifikimit të përfaqësuesit;
• Autorizimin për personin e ngarkuar për të kryer regjistrimin;
• Formularin e regjistrimit të plotësuar.
Personat e vetëpunësuar në veprimtari, si shitës ambulant, paraqesin:
• Kërkesë me shkrim;
• Fotokopje të kartës së identitetit ose të pasaportës së të vetëpunësuarit;
• Formularin e plotësuar të regjistrimit;
• Lejen nga bashkia nën juridiksionin territorial dhe administrativ, që i vetëpunësuari lejohet të tregtojë në vende publike të përcaktuara paraprakisht nga Bashkia dhe që ushtron aktivitetin në njësi tregtimi të vetme dhe të lëvizshme.
Fermerët paraqesin:
• Aplikimin për regjistrim sipas formularit përkatës, nënshkruar nga kërkuesi;
• Dokumentin origjinal të identifikimit (letërnjoftimit)/ose kopje të noterizuar të këtij dokumenti;
• Vërtetimin origjinal, lëshuar për fermerin prej drejtorisë rajonale të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, në bazë të të cilit vërtetohet aktiviteti prodhues bujqësor i fermerit.
Kryefamiljari, që punëson persona si punëtorë shtëpie, paraqet:
• Kërkesë me shkrim;
• Fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës të kryefamiljarit;
• Kopje të marrëveshjes së punës së nënshkruar ndërmjet palëve, ku përveç të tjerave shënohet detyrimisht, numri i sigurimit shoqëror të personit të punësuar, koha e fillimit të punës, zgjatja e saj “me ose pa afat”, si dhe paga mujore bruto.
OJF paraqesin:
• Vendimin e Gjykatës;
• Aktin e Themelimit;
• Statutin;
• Fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës së administratorit apo përfaqësuesit ligjor;
• Kontratën e qerasë, apo dokumentin e pronësisë për selinë dhe vendet e tjera të ushtrimit të aktivitetit.
Entet Publike paraqesin:
• Kërkesë me shkrim;
• Bazën ligjore të krijimit;
• Dokumentin e emërimit të administratorit apo përfaqësuesit ligjor dhe fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës së tij;
• Autorizimin për personin e ngarkuar për të kryer regjistrimin;
• Formularin e regjistrimit të plotësuar;.
• Të dhënat për pronësinë e selisë (kontratë qiraje ose akt pronësie).
Përfituesi Tatimpaguesit
Kush është përgjegjës për dhënien e shërbimit -Çdo sportel shërbimi në Qëndrën Kombëtare të Biznesit, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht vendit të ushtrimit të veprimtarisë, vendbanimit apo selisë se aplikantit;
-Drejtoritë Rajonale Tatimore.
Afati i aplikimit Përgjegjësia tatimore fillon që nga momenti kur personi ka filluar veprimtarinë e tij.Afati i aplikimit është i ndryshueshëm në varësi të subjektit. Por çdo subjekt duhet të rregjistrohet brenda 15 ditëve nga data e identifikimit nga administrata tatimore qëndrore dhe vendore si të parregjistruar.
Tarifa 100 lekë
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Çertifikata e regjistrimit, e cila përmban edhe numrin e identifikimit te personit te tatueshëm (NIPT)
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligj nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
• Ligj nr. 9632, dt. 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, ndryshuar me ligjin nr. 9745; dt. 28.05.07; ligj nr.9764; dt. 09.07.2007; ligj nr.9931, dt. 09.06.2008; ligj nr. 10 073, dt. 9.2.200; ligj nr.10117 dt. 23.4.2009; ligj nr.10146 dt.28.9.2009; ligj nr.10354 , dt. 18.11.2010; ligj nr.10457, date 21.07.2011; ligj nr.106/2013; ligj nr.181/2013; ligj nr. 85/2014; ligj nr.142/2015; ligj nr.106/2017.
• Ligj nr. 9920 dt. 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, (ndryshuar me ligj nr.10148, dt. 28.9.2009; ligj nr.10209, dt. 23.12.2009; ligj nr.10261, dt. 01.04.2010; ligj nr.10415, dt. 07.04.2011; ligj nr.62/2012, date 24/5/2012; ligj nr. 124/2012, dt. 20.12.2012; ligj nr.179/2013, dt. 28.12.2013; ligj nr.43/2014, dt. 24.4.2014; ligj nr.84/2014, dt. 17.07.2014; ligj nr.164/2014, dt.. 4.12.2014; ligj nr. 91/2015, dt.. 23.07.2015; ligj nr.99/2015, dt. 23.09.2015; ndryshuar me Vendim nr. 33, dt. 8.6.2016, i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë; ligj nr.112/2016, dt. 03.11.2016).
• Ligj nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë;
• Ligj nr.9723, dt. 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, i ndryshuar;
• VKM nr. 503, dt 01.08.2007 “Per miratimin e Tarifave per Sherbimet Funksionale te Qëndres Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar;
• Udhëzim i Ministrit të Financave nr.24, dt. 02.09.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” (ndryshuar me udhëzimin nr.13, dt. 14.04.2010; udhëzimin nr.27, dt. 18.8.2010; udhëzimin nr.32, dt. 21.9.2010; udhëzimin nr.34, dt. 06.10.2010; udhëzimin nr.17, dt. 3.06.2013; udhëzimin nr.4, dt. 25.01.2014; udhëzimin nr.4/1, dt. 23.05.2014; udhëzimin nr.26, dt. 16.12.2014; udhëzimin nr.14, dt. 13.05.2015; udhëzimin nr.14/1, dt. 04.09.2015; udhëzimin nr. 14/2, dt. 8.10.2015; udhëzimin nr. 31, dt. 27.11.2015; udhëzimin nr.7, dt. 10.01.2017; udhëzimin nr.13, dt. 13.04.2017)
• Udhëzim i Ministrit të Financave nr.19, dt. 03.11.2014 “Për zbatimin e regjimit të veçantë të skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësorë (ndryshuar me udhëzimin nr.23, dt. 07.09.2015, udhëzimin nr.26, dt. 26.10.2015; udhëzimin nr.10, dt. 3.5.2016)
• Udhëzim i Ministrit të Financave nr.1 dt.: 12.01.2007 “Për përcaktimin e veprimtarive që trajtohen si veprimtari tregtare apo shërbimi, ambulante si dhe procedurat e regjistrimit të tyre në organin tatimor”