Pranimi në institucione

PRANIM NË INSTITUCIONE TË PËRKUJDESJES
SHOQËRORE DHE INSTITUCIONE REZIDENCIALE.

 

Titulli i shërbimit Pranim në institucione të përkujdesjes shoqërore dhe institucione rezidenciale.
Përshkrim i shërbimit Ofrimi i shërbimit cilësor sipas standarteve për përfituesit në institucione të përkujdesjes shoqërore, publike ose jo publike, dhe në institucionet rezidenciale.
Dokumenta të nevojshëm për aplikim • Fëmijë të moshës nga 0 -18 vjeç fëmijët, nga mosha 0-5 vjeç, vendosen në shtëpitë e fëmijës që ofrojnë shërbim të përkujdesjes shoqërore për këtë grupmoshë,
• Fëmijët, nga mosha 6-15 vjeç, vendosen në shtëpitë e fëmijës që ofrojnë shërbim të përkujdesjes shoqërore për këtë grupmoshë,
• Fëmijët, nga mosha 16-18 vjeç, vendosen në shtëpitë e fëmijës që ofrojnë shërbim të përkujdesjes shoqërore për këtë grupmoshë.Të moshuar, invalidë pune dhe persona me aftësi të kufizuar (pak) sipas kritereve të përcaktuar me ligj.
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit? Strukturat përgjegjëse të shërbimit social ne Bashki dhe Shërbimi Social Shtetëror.
Afati i aplikimit
Dokumente të nevojshëm për aplikim për pranim të fëmijëve ne institucione të përkujdesjes shoqërore • Deklarata e noterizuar e nënës (në pamundësi, deklarata zyrtare e braktisjes në maternitet e drejtorit të institucionit shëndetësor, ku është braktisur fëmija),
• Proçesverbali i lindjes së fëmijës,
• Proçesverbali dhe urdhëri i mëparshëm i pranimit/ transferimit të fëmijës me vendim komisioni (në rastin e lëvizjes së tij nga një institucion në tjetrin, për shkak të moshës),
• Deklaratë noteriale për dhënien e pëlqimit të dy prindërve ose të kujdestarit.
Dokumente të nevojshëm për aplikim për pranim të personave të moshës së tretë, invalidë, PAK ne institucione rezidenciale • Çertifikatë personale
• Çertifikatë familjare
• Fotografi (2 copë)
• Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore që nuk përfiton pension pleqërie
• Vërtetim për trajtim me pagesë për aftësi ndryshe
• Vërtetim nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP) dhe Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror për sëmundje të përgjithshme
• Formularin nr.3 sipas VKM nr.839 dt.03.12.2014 të plotësuar nga administratori shoqëror në Bashki / Njësinë Administrative
• Relacion për vendqëndrimin e personit
• Deklaratë nga të afërmit e personit.Për formularin bëhet vizitë në familjen e të moshuarit.
Baza Ligjore • Konventa për të Drejtat e Fëmijëve.
• Ligj nr. 9669/2006 “Për masa ndaj dhunës në Marrëdhëniet Familjare”, ndryshuar me ligjin 10 329/2010.
• Ligj nr.10 347/2010 “Për Mbrojtjen e Të Drejtave të Fëmijës”.
• Ligj nr.121/2016 “Për shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”.
• Ligj nr.8153/1996 “Për statusin e Jetimit”.
• VKM nr.233/1998 “Për zbatimin e Ligjit “Për Statusin e Jetimit”.
• VKM nr. 425/2012 ”Për përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale, publike dhe jopublike, të përkujdesjes shoqërore, të ndryshuar me VKM nr. 839/2014, dhe VKM nr.106/2017.
• Udhëzim nr. 6/2014 “”Për procedurat e Sistemimit të Fëmijëve në Institucionet rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror, Publike dhe jo Publike.
• Udhëzim nr.10/2015 “Për mënyrat, format e bashkëpunimit dhe procedurat e ndërhyrjes në ndihmë të fëmijëve në rrezik”.
• Udhëzim nr. 14/2016 “Për ofrimin e Shërbimit të Emergjencës në institucionet e përkujdesit shoqëror të financuar nga fondet e buxhetit të shtetit, që ofrojne shërbime të përkujdesit rezidencial për fëmijët në nevojë”.
• Udhëzim nr.830/2008 “Për zbatimin e standarteve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucione rezidenciale publike dhe jo publike”.