Mbështetje për mbrojtjen e fëmijës

MBËSHTETJE PËR
MBROJTJEN E FËMIJËS
Titulli i shërbimit Ofrimi i mbështetjes për mbrojtjen e fëmijës.
Përshkrim i shërbimit Identifikimi i rastit, mbledhja dhe verifikimi i informacionit, vlerësimi i situatës e nivelit të riskut për ndërhyrjen dhe mbulimin e nevojave të fëmijës.
Përfituesi Fëmijët dhe famijet në nevojë.
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit? Njësia vendore ku kanë vendbanimin (Bashkia), Drejtoria e Kujdesit Social/Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve (NJMF).
Afati i aplikimit
Procesi i vlerësimit të rastit Identifikimi i rastit nëpërmjet Njësisë së Mbrojtjes së fëmijëve, organizatave të shoqërisë civile, psikolog, komunitet; mbledhja e informacionit nëpërmjet vizitës dhe intervistave me fëmijën dhe anëtarë të familjes dhe analizës së informacionit që përcakton situatën e fëmijës e nivelin e rrezikut, si dhe mënyrat e duhura për ndërhyrje dhe mbulimin e nevojave të fëmijës.

Specialisti i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve (NJMF) kryen njoftimin e grupit teknik për tryezë teknike si dhe njohjen me rastin. Më pas, vijohet me hartimin e planit individual për marrjen në mbrojtje të fëmijës, dhe për këtë hartohet proçesverbali i tryezës teknike.

Sipas rastit dhe bazuar në ligjin nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, hapet proçedura për dërgimin e fëmijës në një institucion të përkujdesit social. Faza përfundimtare e procesit kërkon pjesëmarrjen në gjyq dhe prezantimin e të gjithë informacionit në lidhje me rastin (raporti psiko-social).

Tarifa Nuk ka tarifë
Dokumente të nevojshëm për aplikim për dërgimin e fëmijës në institucion • Kërkesë me shkrim nga vetë prindi i fëmijës,
• Çertifikatë personale/dhe Çertifikatë familjare/Fotokopje e kartës identitetit të prindërve
• Fotografi (2 copë)
• Vërtetim për gjendjen shëndetësore të prindërve
• Të dhëna për vaksinimin e fëmijës
• Vërtetim për gjendjen social-ekonomike të familjes
• Deklaratë noteriale për dhënien e pëlqimit të prindërve për vendosjen e fëmijës në institucion
• Proçesverbal i minutave të takimit.
Baza Ligjore • Konventa për të Drejtat e Fëmijëve,
• Ligj nr. 9669/2006 “Për masa ndaj dhunës në Marrëdhëniet Familjare”, i ndryshuar me ligjin 10 329/2010,
• Ligj nr.10 347/2010 “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”,
• Ligj nr.121/2016 “Për shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”,
• Ligj nr.8153/1996 “Për statusin e Jetimit”,
• Udhëzim nr. 6/2014 “”Për procedurat e Sistemimit të Fëmijëve në Institucionet rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror, Publike dhe joPublike,
• Udhëzim nr.10/2015 “Për mënyrat, format e bashkëpunimit dhe procedurat e ndërhyrjes në ndihmë të fëmijëve në rrezik”,
• Udhëzim nr. 14/2016 “Për ofrimin e Shërbimit të Emergjencës në institucionet e përkujdesit shoqëror të financuara nga fondet e buxhetit të shtetit që ofrojnë shërbime të përkujdesit rezidencial për fëmijët në nevojë”,
• Udhëzim nr.830/2008 “Për zbatimin e standarteve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucione rezidenciale publike dhe jo publike”.
• VKM nr.233/1998 “Për zbatimin e Ligjit “Për Statusin e Jetimit”.