Kërkesa_Bashkia Kurbin

KËRKESË PËR BONUSIN E QERASË PËR  DËMTIMET NGA TËRMETI

 

Titulli i shërbimit Kërkesë për pagesën e plotë të qirasë për një periudhë një vjeçare, për familjet, banesat e të cilëve janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019 dhe nga të cilat kërkohet evakiuimi.
Përshkrim i shërbimit Ky shërbim mundëson përfitimin e pagesës së plotë të qirasë për një periudhë një vjeçare, sipas vlerës së tregut të lirë. Ky shërbim ndërpritet në rast se këto familje sistemohen përfundimisht në një banesë, përpara afatit 1 vjecar. Vlera e pagesës së apartamentit është sipas vlerës së qirasë së tregut të lirë sipas strukturave përkatëse të apartamenteve:

  1. Apartament 1+1, 12600 lekë;
  2. Apartament 2+1, 15400 lekë;
  3. Apartament 3+1, 20400 lekë.
Dokumente të nevojshëm për aplikim
  • Formularin e aplikimit (formati standart), i cili gjendet pranë Nj. Adm;
  • Akt konstatimin e Institutit të Ndërtimit;
  • Çertifikatën familjare;
  • Çertifikatën e pronësisë së banesës së dëmtuar nga tërmeti;
  • Nr. e llogarisë bankare ku do të depozitohet bonusi i qirasë.
Përfituesi Këtë shërbim e përfitojnë të gjitha familjet, banesat e të cilëve ndodhen në territorin e Bashkisë Kurbin dhe i janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019 dhe nga akt konstatimet është arritur në konkluzionin për evakuimin e tyre nga këto banesa.
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit? Bashkia Kurbin
Afati i aplikimit Dokumentacioni dorëzohet në Njësinë Administrative të Bashkisë Kurbin, ku edhe plotësohet formulari i aplikimit. Strukturat përkatëse përgatisin menjëherë projektvendimin për miratim nga këshilli bashkiak. Afati i pagesës së qirasë mujore fillon nga muaji dhjetor 2019.
Tarifa Nuk ka tarifë për shërbimin .
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Vendim i Këshillit Bashkiak për miratimin e qirasë
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligji nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar
• Ligji nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”
• VKM Nr.750, dt.27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”, i ndryshuar