Kërkesa_Bashkia Lezhë

KËRKESË PËR BONUSIN E QERASË PËR  DËMTIMET NGA TËRMETI

 

Titulli i shërbimit Kërkesë për pagesën e plotë të qirasë për një periudhë një vjeçare, për familjet, banesat e të cilëve janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019 dhe nga të cilat kërkohet evakiuimi.
Përshkrim i shërbimit Ky shërbim mundëson përfitimin e pagesës së plotë të qirasë për një periudhë një vjeçare, sipas vlerës së tregut të lirë. Afati i kësaj pagese fillon nga muaji dhjetor 2019. Ky shërbim ndërpritet në rast se këto familje sistemohen përfundimisht në një banesë, përpara afatit 1 vjecar.
Vlera e pagesës së apartamentit është sipas vlerës së qirasë së tregut të lirë sipas strukturave përkatëse të apartamenteve:

 1. Qiraja për strukturën e apartamentit për 1+1 është 10.000 lekë
 2. Qiraja për strukturën e apartamentit për 2+1 është 14.000 lekë
 3. Qiraja për strukturën e apartamentit për 3+1 është 18.000 lekë
Dokumente të nevojshëm për aplikim
 • Formulari i aplikimit, i cili gjendet pranë Bashkisë Lezhë
 • Akt konstatimi të gjendjes fizike të objektit i hartuar nga grupet e
  inxhinierëve të inspektimit
 • Çertifikatë familjare,
 • Numrin e llogarisë bankare, ku do të derdhet pagesa e qirasë
Përfituesi Këtë shërbim e përfitojnë të gjitha familjet, banesat e të cilëve ndodhen në territorin e Bashkisë Lezhë dhe i janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019 dhe nga akt konstatimet është arritur në konkluzionin për evakuimin e tyre nga këto banesa.
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit?
 • Zyra me 1 Ndalesë (Z1N) e Bashkisë Lezhë
 • Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Sociale
Afati i aplikimit Aplikimet fillojnë nga dt. 6 dhjetor 2019. Dokumentacioni dorëzohet në Z1N në Bashkinë Lezhe. Z1N brenda një dite pune, përcjell aplikimin pranë Drejtorisë së Shërbimit dhe Kujdesit Social, e cila në bashkëpunim me strukturat e tjera përgatisin menjëherë projektvendimin për miratim nga këshilli bashkiak. Afati i pagesës së qirasë mujore fillon nga muaji dhjetor 2019.
Tarifa Nuk ka tarifë për shërbimin .
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Vendim i Këshillit Bashkiak për miratimin e qirasë.
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligji nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar
• Ligji nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”
• VKM Nr.750, dt.27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”.
• Vendimi nr. 751, datë 30.11.2019, të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim të VKM-së Nr.750, dt.27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”
• Vendimi nr. 7, datë 28.01.2019, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e buxhetit 2019 dhe programit buxhetor afatmesëm 2019-2021”
• Vendim nr.111, datë 06.12.2019 “Për miratimin e pagesës së plotë të qirasë sipas vlerës së tregut për familjet që janë dëmtuar nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019”