Kërkesa_Bashkia Durrës

KËRKESË PËR BONUSIN E QERASË PËR  DËMTIMET NGA TËRMETI

 

Titulli i shërbimit Kërkesë për pagesën e plotë të qirasë për një periudhë një vjeçare, për familjet, banesat e të cilëve janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019 dhe nga të cilat kërkohet evakiuimi.
Përshkrim i shërbimit Ky shërbim mundëson përfitimin e pagesës së plotë të qirasë për një periudhë një vjeçare, sipas vlerës së tregut të lirë. Afati i kësaj pagese fillon nga muaji dhjetor 2019. Ky shërbim ndërpritet në rast se këto familje sistemohen përfundimisht në një banesë, përpara afatit 1 vjecar.
Vlera e pagesës së qirasë mujore do të jetë në varësi të madhësisë së familjes, tipit të banesës dhe nivelit të çmimit mesatar në treg.
Dokumente të nevojshëm për aplikim
  • Vërtetimin nga njësia administrative/lagjja që banesa rezulton e pabanueshme
  • Akt Konstatimin nga Instituti i Ndërtimit ku të përcaktohet si godinë e pabanueshme, ose për t’u prishur (dokument i disponueshëm pranë Bashkisë Durrës/njësisë administrative përkatëse);
  • Çertifikatën familjare,
  • Të dhënat e llogarisë bankare.
Përfituesi Këtë shërbim e përfitojnë të gjitha familjet, banesat e të cilëve ndodhen në territorin e Bashkisë Durrës dhe i janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019 dhe nga akt konstatimet është arritur në konkluzionin për evakuimin e tyre nga këto banesa.
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit? Bashkia Durrës
Afati i aplikimit Dokumentacioni dorëzohet në Bashkinë Duurës, ku edhe plotësohet formulari i aplikimit. Strukturat përkatëse përgatisin menjëherë projektvendimin për miratim nga këshilli bashkiak. Afati i pagesës së qirasë mujore fillon nga muaji dhjetor 2019.
Tarifa Nuk ka tarifë për shërbimin .
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Vendim i Këshillit Bashkiak për miratimin e qirasë.
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligji nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar
• Ligji nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”
• VKM Nr.750, dt.27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”, i ndryshuar.