Kërkesa_Bashkia Tiranë

KËRKESË PËR BONUSIN E QERASË PËR DËMTIMET NGA TËRMETI

 

Titulli i shërbimit Kërkesë për pagesën e plotë të qirasë për një periudhë një vjeçare, për familjet, banesat e të cilëve janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019 dhe nga të cilat kërkohet evakiuimi.
Përshkrim i shërbimit Ky shërbim mundëson përfitimin e pagesës së plotë të qirasë për një periudhë një vjeçare, sipas vlerës së tregut të lirë. Afati i kësaj pagese fillon nga muaji dhjetor 2019. Ky shërbim ndërpritet në rast se këto familje sistemohen përfundimisht në një banesë, përpara afatit 1 vjecar.
Vlera e pagesës së qirasë mujore është në masën 100 % të vlerës së qirasë:

  1. Qiraja për strukturën e apartamentit për 1+1, është 18 000 (tetëmbëdhjetë mijë) lekë.
  2. Qiraja për strukturën e apartamentit për 2+1, është 22 000 (njëzet e dymijë) lekë.
  3. Qiraja për strukturën e apartamentit për 3+1, është 27 000 (njëzet e shtatë mijë) lekë.
Si aplikohet
  • Formulari i aplikimit, i cili gjendet pranë njësisë administrative, sipas formatit bashkëlidhur;
  • Akt konstatimi i Institutit të Ndërtimit;
  • Certifikatë familjare;
  • Numrin e llogarisë bankare, ku do të derdhet pagesa e qirasë
Përfituesi Këtë shërbim e përfitojnë të gjitha familjet, banesat e të cilëve ndodhen në territorin e Bashkisë Tiranë dhe i janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019 dhe nga akt konstatimet e hartuara nga Instituti i Ndërtimit është arritur në konkluzionin për evakuimin e tyre nga këto banesa.
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit?  

  • Njësia administrative e Bashkisë Tiranë
  • Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale

 

Afati i aplikimit Aplikimet fillojnë nga dt. 5 dhjetor 2019. Njësia administrative menjëherë brenda një dite pune, përcjell aplikimin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Sociale, e cila në bashkëpunim me strukturat e tjera përgatisin menjëherë projektvendimin për miratim nga këshilli bashkiak. Afati i pagesës së qirasë mujore fillon nga muaji dhjetor 2019.
Tarifa Nuk ka tarifë për shërbimin .
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Vendim i Këshillit Bashkiak për miratimin e qirasë.
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligji nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar.
• Ligji nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”.
• Vendimi nr. 750, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”, i ndryshuar.
• Vendimi nr. 159, datë 21.12.2018, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2019”, i ndryshuar.