Kërkesë/ankesë për pastrim

KËRKESË/ANKESË
PËR PASTRIM
Titulli i shërbimit Kërkesë/ankesë për pastrim
Përshkrim i Shërbimit Ky shërbim siguron trajtimin e problemeve të qytetarëve në lidhje me shërbimin e pastrimit të qytetit dhe të njësive administrative në territorin e bashkisë.
Dokumente të nevojshëm për aplikim • Dokument Identifikimi;
• Kërkesa/ankesa e paraqitur në sportel.
Përfituesi Qytetarët
Kush është përgjegjës për dhënien e Shërbimit? Sporteli pranë bashkisë
Afati i aplikimit Nuk ka afat aplikimi
Tarifa Nuk ka tarifë
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Dokumenti i përgjigjes
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit
Baza Ligjore • Ligj nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
• Ligj nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë
• Ligj nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”