Përfitim shpërblimi për lindje

KËRKESË PËR PËRFITIM
SHPËRBLIMI PËR LINDJE
Titulli i shërbimit Kërkesë për përfitim shpërblimi për lindjet
Përshkrim i shërbimit Ky shërbim mundëson dhënien e shpërblimit për shtetasit që kanë lindur fëmijë dhe bëjnë rregjistrimin brenda afatit të caktuar ligjor. Ky shpërblim përfitohet kur regjistrimi i lindjeve kryhet brenda 60 ditëve, për lindjen brenda vendit dhe brenda 90 ditëve, për lindjen jashtë vendit dhe nëna përfiton shpërblim në masën 5 000 (pesë mijë) lekë.
Dokumenta të nevojshëm për aplikim • Karta e identitetit;
• Çertifikatë lindje e fëmijës.
*Kjo certifikatë mban shënimin e vendosur nga nënpunësi i gjëndjes civile ‘Për efekt shpërblimi nga rregjistrimi i lindjes brenda afatit ligjor’.
Përfituesi Qytetarët.
Kush është përgjegjës për dhënien e shërbimit Drejtoria e Financës të gjëndjes civile
Afati i aplikimit Brenda ditës
Tarifa Nuk ka tarifë
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Dokument pagesë
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligj nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
• Ligj nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”
• Ligji nr. 10 129, dt. 11.5.2009 “Për gjendjen civile”
• Udhëzim i Ministrit të Brendshëm nr. 116, datë 12.4.2010 “Për procedurat e përftimit të shpërblimit nga regjistrimi i fëmijëve sipas ligjit nr.10 129, dt. 11.5.2009 “Për gjendjen civile”