Vërtetim banimi

KËRKESË PËR
PAJISJE ME VËRTETIM BANIMI
Titulli i shërbimit Kërkesë për pajisje me vërtetim banimi
Përshkrim i shërbimit Ky shërbim mundëson pajisjen e qytetarit me vërtetim banimi.
Dokumenta të nevojshëm për aplikim • Kartë identiteti
Përfituesi Qytetarët.
Kush është përgjegjës për dhënien e shërbimit Zyra e gjendjes civile në Bashkinë/Njësinë Administrative ku qytetari ka deklaruar vendbanimin.
Afati Brenda ditës
Tarifa 100 lekë
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Vërtetim banimi
Procedura administrative e ofrimit të shërbimit Procedura
Baza Ligjore • Ligj nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
• Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”
• Ligji nr. 10 129, dt. 11.5.2009 “Për gjendjen civile