Vërtetim të përbërjes familjare bujqësore

KËRKESË PËR VËRTETIM
TË PËRBËRJES FAMILJARE BUJQËSORE

 

Titulli i shërbimit Kërkesë për vërtetim të përbërjes familjare bujqësore
Përshkrim i Shërbimit Ky shërbim ofrohet për pajisjen me vërtetim për përbërjen e familjes bujqësore, si dokument zyrtar për tu përdorur për qëllime të tjera.
Dokumente të nevojshëm për aplikim • Çertifikatë familjare, gjendje 01/08/1991 (për ish-kooperativat bujqësore)
• Çertifikatë familjare, gjendje 01/08/1991, (pë ishndërmarrjet bujqësore)
• Çertifikatën familjare aktuale të familjes bujqësore
Përfituesi Anëtarët e familjes bujqësore
Kush është përgjegjës për dhënien e shërbimit? Sporteli pranë bashkisë
Afati i aplikimit Nuk ka afat
Tarifa Nuk ka tarifë
Dokumenti i prodhuar si rezultat i shërbimit Vërtetimi i përbërjes familjare bujqësore
Procesi administrativ
Baza Ligjore • Ligj nr.7501 dt. 19.07.1991 “Për token”, i ndryshuar
• Ligji Nr.9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi token bujqësore”, i ndryshuar
• Ligj nr. 8053 dt. 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore“, i ndryshuar
• Ligj nr. 8337 dt. 30-04-1998 “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave“
• Ligji Nr.33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”
• Ligj nr. 171/2014 “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, i ndryshuar
• VKM Nr.224, datë 19-02-2009 “Për proçedurat e krijimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi, si pasojë e korrigjimeve, të kryera nga komisioni vendor i vlerësimit të titujve të pronësisë“.
• VKM nr. 994, datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”
• VKM nr.253 dt.06-03-2013 “Për përcaktimin e procedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish – kooperativave bujqësore“;
• VKM nr.337, dt.22.04.2015 “Për përcaktimin e procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore t ëish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesëve”
• VKM nr.1269, datë 17.9.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”,
VKM nr. 138, datë 23.2.2018 “Për pezullimin e përkohshëm të procedurave të kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore dhe të regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi, në zonën me rëndësi për fondin e mbështetjes së investimeve strategjike”