Kartelat e shërbimeve

Sipas përkufizimit në Ligjin nr. 13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, “Shërbim publik” është produkti që u ofrohet nga institucionet e administratës shtetërore, të pavarura dhe të qeverisjes vendore, brenda juridiksionit të tyre, personave fizikë dhe juridikë, në bazë të kërkesës së tyre dhe që rezulton në një përgjigje të formave të ndryshme, si certifikatë, licencë, leje, vërtetim etj., nga institucioni përgjegjës, i parashikuar në ligj. Në funksion të administrimit më të mirë të proçesit të ofrimit të shërbimeve si dhe rritjes së transparencës ndaj qytetarëve janë hartuar Kartelat Informative të Shërbimeve të ndara sipas sektorëve të cilat ofrojnë të dhëna të rëndësishme mbi mënyrën e aplikimit dhe ofrimit të shërbimeve;

                                                                      Sektori Arsimit

Sektori Gjendjes Civile

Sektori Kujdesit Social

Sektori Mbrojtjes Sociale

Sektori Transportit

Sektori i të Ardhurave

                                                                     Sektori i Mjedisit dhe Pyjeve

                                                                     Shërbime të Përgjithshme

                                                                     Sektori i Emergjencave Civile

                                                                     Sektori i Kontrollit të Territorit

                                                                     Bujqësia dhe Zhvillimi rural