Organizimi i Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Organizimi Përcaktimi Përbërja Lloji Njësisë Kuptimi Drejtimi Nr
Bashkia Me ligj Disa njësi administrative Njësia bazë e vetëqeverisjes vendore Unitet administrativo-territorial dhe bashkësi banorësh sipas lidhjeve tradicionale, historike, ekonomike dhe sociale. Kryetari-organi ekzekutiv
Këshilli Bashkiak – organi përfaqësues.
61
Qarku Me ligj Disa bashki Njësi e nivelit të dytë të vetëqeverisjes vendore Unitet administrativo-territorial, të përbërë nga disa bashki me lidhje gjeografike, tradicionale, ekonomike, sociale dhe interesa të përbashkët. Këshilli i Qarkut – organi përfaqësues.
Kryetari dhe kryesia e keshillit te Qarkut -organi ekzekutiv.
12
Njësia Administrative Me ligj Qytete dhe/ose fshatra Nënndarje e Bashkisë Unitet administrativo – territorial të përbërë nga qytete ose fshatra. Administrator 381
Qytet Me ligj Lagje Njësia më e vogël e qytetit Unitet administrativo-territorial të përbërë nga lagje. Këshillat komunitarë të lagjeve dhe Ndërlidhësi komunitarë. 70
Fshat Me ligj Kryesia dhe Kryetari i fshatit.
Lagje Me vendim të Këshillit Bashkiak. Mund të krijohet vetëm në territore me mbi 20 mijë banorë Administratata e lagjes dhe Administratori i saj;Keshilli i lagjes.