Kryetari i Këshillit të Qarkut, detyrat dhe vendimarrja

Kryetari i Këshillit të Qarkut, detyrat dhe vendimarrja

Kryetari i këshillit të qarkut përfaqëson këshillin e qarkut në marrëdhënie me organe shtetërore, me organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, me persona fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj.

Detyrat dhe Vendimmarrja e Kryetarit

 • Kryeson mbledhjet e këshillit të qarkut dhe të kryesisë së tij;
 • Nënshkruan të gjitha aktet dhe procesverbalet e mbledhjeve të këshillit dhe të kryesisë së këshillit;
 • Siguron zbatimin e vendimeve të këshillit të qarkut dhe të kryesisë së tij;
 • Në përputhje me tematikën e mbledhjeve të këshillit të qarkut dhe të kryesisë, përgatit raportet, projektvendimet dhe materialet e tjera të nevojshme;
 • Drejton administratën e këshillit të qarkut dhe përgjigjet para këshillit për funksionimin e saj;
 • Emëron dhe shkarkon personelin e administratës së këshillit të qarkut, përveç rasteve të parashikuara ndryshe në ligjin për nëpunësin civil;
 • Garanton kryerjen e funksioneve që i janë dhënë me ligj këshillit të qarkut;
 • Merr masa dhe siguron funksionim normal të të gjitha strukturave të këshillit, të mbledhjeve të këshillit dhe të kryesisë së tij;
 • Ushtron kompetenca të tjera, që i ngarkohen me ligj, nga këshilli i qarkut ose nga kryesia e tij.
 • Në ushtrimin e kompetencave të tij, kryetari i këshillit të qarkut nxjerr urdhra me karakter individual.
 • Në mungesë të kryetarit, funksionet e tij kryhen nga zëvendëskryetari.