Ligje të tjera

Titulli i Ligjit Shkarko
Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 691, datë 29.7.2015 “Për Miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015–2020” Shkarko
Ligj Per fondin Shqiptar te Zhvillimit Shkarko
Ligji nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” Shkarko
Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” Shkarko
Ligji 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar Shkarko
Ligji Nr. 13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë” Shkarko
VKM nr. 438, date 18.7.2018 Shkarko