Legjislacioni Vendor

Legjislacioni i pergjithshem per veteqeverisjen vendore

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligji nr.8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar); Shkarko
Ligji nr.8548, datë 11.11.1999 “Për ratifikimin e Kartës europiane të autonomisë vendore”; Shkarko
Ligj nr. 38/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Shkarko
Ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Shkarko

Legjislacioni per organizimin administrativo-territorial dhe decentralizimin

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligji nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); Shkarko
LIGJ Nr. 34/2021 PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE NGA “BASHKIA URA VAJGURORE” NË “BASHKIA DIMAL” Shkarko
VKM nr.510, datë 10.6.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”; Shkarko
VKM nr.691, datë 29.7.2015 “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015–2020”; Shkarko
Udhëzim i përbashkët nr.3237, datë 16.7.2015 “Për procedurat, afatet kohore, standardet dhe kriteret e plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm, për riorganizimin administrativo-territorial”. Shkarko
VKM nr.83, dt, 28.01.2015 “Vendim për krijimin dhe funksionimin e agjencisë për mbështetjen e vetëqeverisjes vendore”, i ndryshuar. Shkarko