Legjislacioni për situatën e krijuar nga COVID-19

Legjislacioni për situatën e krijuar nga COVID-19

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligj nr. 1-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, për dhënien e autorizimit për zhvillimin e negociatave me prodhuesit e vaksinës anticovid19, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me këtë vaksinë Shkarko
Ligj nr. 3-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 18.1.2021, për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar për prodhimin dhe furnizimin ndërmjet pfizer export b.v Shkarko
Ligj nr.15, dt.10.3.2016-Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive Shkarko
Ligj nr. 23-2020 për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 15-2016 për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive” Shkarko
Ligj nr. 24-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” Shkarko
Ligj nr. 25-2020-Për miratimin e aktit normativ, për disa shtesa për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
“Ligj nr. 26-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, për një shtesёpër marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” Shkarko
Ligj nr. 27-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, për disa ndryshime në ligjin për buxhetin e vitit 2020 Shkarko
Ligj nr. 28-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve Shkarko
“Ligj nr. 29-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, për disa shtesa dhe ndryshime për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” Shkarko
“Ligj nr. 30-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19” Shkarko
Ligj nr. 31-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit për një ndryshim në ligjin për tatimin mbi të ardhurat Shkarko
Ligj nr. 32-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, për një shtesë në ligjin pёr sistemin e taksave vendore Shkarko
“Ligj nr. 33-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, pёr njё shtesё nё aktin normativ pёr marrjen e masave tё veçanta administrative gjatё kohёzgjatjes sё periudhёs sё infeksionit tё shkaktuar nga COVID-19” Shkarko
Ligj nr. 35-2020-Për ndryshimet në Kodin Penal Shkarko
Ligj nr. 36-2021-Për miratimin e aktit normative për dhënien e autorizimit Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin për zhvillimin e negociatave për të siguruar vaksina Shkarko
Ligj nr. 40-2021-Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim letrash të marrëveshjes së angazhimit ndërmjet Shqipërisë dhe Aleancës Gavi, për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat Covid-19 Shkarko
Ligj nr. 49-2020 për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 14, datë 11.4.2020, të Këshillit të Ministrave Shkarko
Ligj nr. 51-2020 – “Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar NGA COVID-19” Shkarko
Ligj nr. 52-2021-Për miratimin e aktit normativ, Për miratimin e tekstit të marrëveshjes me distributorin e autorizuar “Keymen ilaç sanayi ve ticaret” a.ş. për furnizimin e Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër COVID-19 (Vero Cell) Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science Co, LTD dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës Shkarko
Ligj nr. 53-2021-Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar me distributorin e autorizuar “Keymen ilaç sanayi ve ticaret” a.ş. për furnizimin e Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër covid-19 Shkarko
Ligj nr. 57-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit ‘Për miratimin e tekstit të marrëveshjes me distributorin e autorizuar “Keymen ilac sanayi ve ticaret” as, për furnizimin me vaksinën vero cell Shkarko
Ligj nr. 58-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit ‘Për miratimin e tekstit te marrëveshjes, për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet pfizer export bv Shkarko
Ligj nr. 59-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes ndërmjet ‘human vaccine’ llc për furnizimin me vaksinën kundër covid-19 ‘sputnik v’ Shkarko
Ligj nr. 60-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së furnizimit me distributorin e autorizuar ‘keymen ilaç sanayi ve ticaret’ Shkarko
Ligj nr. 60-2020-Për ratifikimin e marrëveshjes së përbashkët të prokurimit ndërmjet Shqipërisë, Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të BE për të prokuruar kundërmasat mjekësore Shkarko
Ligj nr. 62-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar me ‘Human vaccine’ llc për furnizimin me vaksinën kundër covid-19 ‘sputnik v’ Shkarko
Ligj nr. 67-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, për përjashtimin e zbatimit të procedurave dhe të afateve për përgatitjen e PBA për vitin 2020 Shkarko
Ligj nr. 69-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për sistemin e taksave vendore, të ndryshuar Shkarko
Ligj nr. 73-2020- “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së COVID-19 Shkarko
Ligj nr. 76-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit që shfuqizon e aktin normativ për marrjen e masave të veçanta për COVID-19 në veprimtarinë e shërbimit përmbarimor gjyqësor dhe ndërmjetësimit Shkarko
Ligj nr. 75-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes së furnizimit me distributorin e autorizuar ‘Keymen ilaç sanayi ve ticaret a.s.’” Shkarko
Ligj nr. 75-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “për disa ndryshime në aktin normative për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë Covid19” Shkarko
Ligj nr. 76-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligji “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar të furnizimit me distributorin e autorizuar ‘keymen ilaç sanayi ve ticaret a.s.’” Shkarko
Ligj nr. 77-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “Për disa ndryshime në aktin normativ ‘për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19’, Të ndryshuar” Shkarko
Ligj Nr. 85/2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr.24, datë 16.6.2021, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet pfizer overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësise dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin” Shkarko
Ligj nr. 86-2020- Për miratimin aktit normativ nr. 24, dt. 27.5.2020 “Për një shtesë në aktin normativ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, të ndryshuar Shkarko
Ligj nr. 87-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë” Shkarko
Ligj nr. 88-2020P-ër miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit nr. 26, datë 10.06.2020 “Për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit” Shkarko
Ligj nr. 95-2021-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet pfizer overseas llc dhe Shqipërisë Shkarko
Ligj Nr. 95-2020-Për miratimin e aktit normativ nr. 29, dt. 15.7.2020-Për një shtesë në aktin normativ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 te ndryshuar Shkarko
Ligj 104-2020-Për miratimin e aktit normativ nr. 30, dt. 20.7.2020-Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19, te ndryshuar Shkarko
Ligj nr. 132-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues, të vendosura gjatë periudhës së covid-19 dhe familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore Shkarko
Ligj nr. 134-2020-Për ratifikimin e marrëveshjes së angazhimit ndërmjet KM dhe Aleancës Gavi, për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat covid-19 (covax facility) Shkarko
Ligj nr. 138-2020-Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit “Për një ndryshim për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19 Shkarko
Dekret nr.11481, dt. 8.5.2020-Për shpallje ligji “Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” Shkarko
Akt normativ nr. 1, dt. 10.1.2021-Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, për lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave anti-covid-19 në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Akt normativ nr. 2, dt. 11.03.2020-Për shtesa dhe ndryshime në ligjin ‘Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive’ Shkarko
Akt normativ nr. 3, dt. 15.3.2020-Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Akt normativ nr. 4, dt. 16.03.2020-Për masat administrative për mosrespektimin e kufizimeve nga individët Shkarko
Akt normativ nr. 5, dt. 17.3.2020-Amendimet nga njesitë e vetëqeverisjes vendore të kontratave me operatorët e pastrimit dhe transportit publik Shkarko
Akt normativ nr. 6, dt. 21.3.2020-Ndryshime në buxhetin e vitit 2020 Shkarko
Akt normativ nr. 6, dt. 10.3.2021-Për dhënien e autorizimit ministrit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale dhe ministrit të shtetit për rindërtimin për zhvillimin e negociatave për të siguruar vaksina anticovid Shkarko
Akt normativ nr. 7, dt. 23.03.2020-Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve Shkarko
Akt normativ nr. 7, dt. 12.3.2021-Për një ndryshim në aktin normativ “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet pfizer export b.v. të vaksinave anticovid-19” Shkarko
Akt normativ nr. 8, dt. 24.03.2020-Mbi rezervat e produkteve ushqimore dhe të tjerave dhe barnave mjekësore Shkarko
Akt normativ nr. 9, dt. 22.3.2021-Për miratimin e tekstit të marrëveshjes me distributorin e autorizuar “Keymen ilaç sanayi ve ticaret” a.ş. për furnizimin e Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër covid-19 Shkarko
Akt normativ nr.9, dt. 25.3.2020-Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19 Shkarko
Akt normativ nr. 10, dt. 24.3.2021-Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar me distributorin e autorizuar “Keymen ilaç sanayi ve ticaret” a.ş. për furnizimin e Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër covid-19 Shkarko
Akt normativ nr.10, dt. 26.3.2020-Deklarimi dhe pagesa e tatimit mbi fitimin për vitin 2020 Shkarko
Akt normativ nr.11, dt. 27.3.2020-Pagesat e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin Shkarko
Akt normativ nr.12,dt. 2.4.2020-Për shtyrjen e afateve të pagesave të qerasë Shkarko
Akt normativ nr.13,dt. 2.4.2020-Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Akt normativ nr.14, dt.11.4.2020- Për disa ndrshime dhe shtesa për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Akt normativ nr.15,datë15.4.2020-Për ndryshime në ligjin “Për buxhetin e vitit 2020” Shkarko
Akt normativ nr. 15, datë 7.4.2021 -Për një ndryshim në aktin normativ për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet pfizer export b.v. të vaksinave anticovid-19 Shkarko
Akt normativ nr.16, dt. 17.4.2020- Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Akt normativ nr. 16, dt. 7.4.2021-Për miratimin e tekstit të marrëveshjes me “Human vaccine” llc për furnizimin me vaksinën kundër covid-19 “Sputnik v” Shkarko
Akt normativ nr. 17, dt. 22.4.2020-Për përjashtimin e zbatimit të procedurave dhe të afateve për përgatitjen e PBA për vitin 2020 Shkarko
Akt normativ nr. 17, dt. 8.4.2021-Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së furnizimit të nënshkruar me distributorin e autorizuar “Keymen ilaç sanayi ve ticaret a.ş.” Shkarko
Akt normativ nr. 18, dt. 23.4.2020-Për ndryshimet mbi tatimin mbi të ardhurat Shkarko
Akt normativ nr. 19, dt. 23.4.2020-Për ndryshimet për sistemin e taksave vendore Shkarko
Akt normativ nr. 19, dt. 16.4.2021-Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet “Human vaccine” llc dhe Shqipërisë, me vaksinën kundër covid-19 “sputnik v” Shkarko
Akt normativ nr.20, dt. 20.5.2020-Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Akt normativ nr.21, dt. 27.5.2020-Për disa ndryshime në aktin normativ Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19 Shkarko
Akt normativ nr. 22, dt. 21.5.2021-Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar të furnizimit ndërmjet Shqipërisë dhe distributorit të autorizuar “Keymen ilaç sanayi ve ticaret a.ş.” Shkarko
Akt normativ nr.22, dt. 27.5.2020-Për shfuqizimin e aktit Pёr marrjen e masave tё veçanta nё fushёn e veprimtarisё sё shёrbimit pёrmbarimor gjyqёsor, ndёrmjetёsimit dhe administrimit tё procedurave tё falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjëndjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Akt normativ nr. 24, dt. 16.6.2021-Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet pfizer overseas llc Shkarko
Akt normativ nr. 24, dt. 27.5.2020-Për një shtesë në aktin normativ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19” Shkarko
Akt normativ nr.25, dt 10.6.2020-Për afatin e vlefshmërisë të letërnjoftimit elektronik gjatë COVID-19 Shkarko
Akt normativ nr. 26, dt. 10.6.2020-Për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit Shkarko
Akt normativ nr. 28, dt. 6.7.2021-Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet pfizer overseas llc Shkarko
Akt normativ nr. 28, dt. 2.7.2020-Për disa ndryshime në ligjin për buxhetin e vitit 2020 Shkarko
Akt normativ nr. 29, dt. 13.9.2021- Për miratimin e tekstit të disa ndryshimeve në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik Shkarko
Akt normativ nr. 29, dt. 15.7.2020-Për një shtesë në aktin normativ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19” Shkarko
Akt normativ nr. 30, dt. 20.7.2020-Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19” Shkarko
Akt normativ nr. 31, dt. 7.10.2020-Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19 dhe familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore Shkarko
Akt normativ nr. 32, dt. 12.10.2020- për një ndryshim në aktin normativ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19”, të ndryshuar Shkarko
Akt normativ nr. 38, dt. 31.12.2020-Për dhënien e autorizimit për zhvillimin e negociatave me prodhuesit e vaksinës anticovid19, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me këtë vaksinë Shkarko
VKB Tiranë nr.28, dt. 24.03.2020-Për lehtësirat fiskale ndaj biznesit dhe shtyrjen e afateve të aplikimit për programet sociale të strehimit Shkarko
VKM nr.1,dt. 25.3.2020-Konfirmimi I akteve të nxjerra për zbatimin e masave të veçanta gjatë kohëzgjatjes së pëeriudhës së infeksionit të Covid-19 Shkarko
VKM nr.4 Shkarko
VKM nr.5,dt. 1.4.2020-Për shtyrjen e afateve të pagesave të qerasë Shkarko
VKM nr.6, dt. 9.4.2020-Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike Shkarko
VKM nr. 32, dt. 20.1.2021-Për kryerjen e parapagimit të dozave të vaksinave dhe të pagesave përkatëse, që rrjedhin nga marrëveshja e nënshkruar për prodhimin dhe furnizimin Shkarko
VKM nr. 174, dt. 24.3.2021-Për kryerjen e pagesës së dozave të vaksinave, që rrjedh nga marrëveshja me distributorin e autorizuar “Keymen ilaç sanayi ve ticaret” a.ş. për furnizimin e Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër COVID-19 CORONAVAC, të krijuar nga Sinovac Life Science CO LTD.Dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës. Shkarko
VKM nr. 195, dt. 31.3.2021-Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë si pasojë e COVID-19″ të ndryshuar Shkarko
VKM nr.203, dt. 26.2.2020 -Për procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit Shkarko
VKM nr.204, dt. 9.3.2020-Për marrjen e masave për ngritjen e infrastrukturës për shërbimin e karantinës dhe për një shtesë fondi në buxhetine miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes Shkarko
VKM nr. 205, dt. 9.3.2020-Për një shtesë fondi në buxhetin e vitin 2020, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për infeksionin e shkaktuar nga Covid-19 Shkarko
VKM nr. 207, dt. 10.3.2020-Për dhënie shpërblimi për personelin, mjekë, infermierë dhe punonjës të tjerë Shkarko
VKM nr. 208, dt. 10.3.2020-Për caktimin e datave 10 deri 23 mars 2020 ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur Shkarko
VKM nr. 211, dt. 11.3.2020-Për angazhimin e Forcave të Armatosura per zbatimin e masave parandaluese ndaj COVID-19 Shkarko
VKM nr. 214, dt. 12.3.2020-Për caktimin e dates 13 mars 2020 ditë pushimi për nëpunësit dhe punonjësit e administrates publike Shkarko
VKM nr. 228, dt. 18.3.2020-Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit për Rindërtimin Shkarko
VKM Nr. 229, dt. 18.3.2020-Për shtyrjen e afatit të kontratave të studentëve të ekselences të punësuar në institucione të administratës shtetërore Shkarko
VKM nr. 231, dt. 18.3.2020-Për caktimin e dates 20 mars 2020 ditë pushimi për nëpunësit dhe punonjësit e administrates publike Shkarko
VKM Nr. 236, dt. 19.3.2020-Ofrimi i ndihmës në banesë ndaj shtresave në nevojë Shkarko
VKM Nr. 237, dt. 20.3.2020-Orari i punës për nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të administratës publike, shtetërore Shkarko
VKM nr. 240, dt. 21.3.2020-Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Shkarko
VKM Nr.241, dt. 21.3.2020-Për miratimin e kontratës me objekt “Blerje materiale për mbrojtjen personale për COVID-19” Shkarko
VKM Nr.242, dt. 22.3.2020 -Për procedurat për lidhjen e kontratave që lidhen me epideminë e shkaktuar nga infeksioni COVID-19 Shkarko
VKM nr. 243, dt. 24.3.2020-Për shpalljen e fatkeqësisë natyrore Shkarko
VKM Nr.244, dt. 26.3.2020-Për vendosjen në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të pasurisë së ish-universitetit “Kristal” Shkarko
VKM nr.249, dt. 27.3.2020-Për detajimin dhe mënyrën e përdorimit të fondit Anticovid-19 Shkarko
VKM nr.254, dt. 27.3.2020 Masat për përfitimin e ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionëlekë, ndihmës ekonomike dhe të pagesës të papunësisë Shkarko
VKM nr.259, dt. 27.3.2020-Për dhënien e ndihmës me personel shëndetësor për Republikën e Italisë Shkarko
VKM nr.261, dt. 27.3.2020-Për një rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Shkarko
VKM nr. 267, dt. 31.3.2020-Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore, gjatë periudhës së epidemisë Shkarko
VKM nr.269, dt. 1.4.2020-Lehtësimi I tregtimit të mallrave të nevojës së parë Brenda Ballkanit Perëndimor Shkarko
VKM nr. 272, dt. 3.4.2020-Për blerje kite për laboratorin mikrobiologjik Shkarko
VKM nr.273, dt. 3.4.2020-Për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 për QSUT Shkarko
VKM nr. 274, dt. 3.4.2020-Për furnizim vendosje respiratorë me dy modalitete për adultë dhe moshë pediatrike për COVID-19 Shkarko
VKM nr.276, dt. 6.4.2020-Për blerje materialesh mjekësore në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19 Shkarko
VKM nr.277, dt. 6.4.2020-Për garancinë shtetërore të huasë me bankat e nivelit të dytë për pagat e tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti I të cilave është prekur nga VKM në kuadër të menaxhimit të të situatës Shkarko
VKM nr. 278, dt. 12.5.2021-Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2021, miratuar për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, për mbështetjen e turizmit shqiptar për promovimin në tregjet ndërkombëtare post COVID-19 Shkarko
VKM nr. 284,dt. 10.4.2020-Për disa ndryshime mbi masat për përfitimin e ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionëlekë, ndihmës ekonomike dhe pagesës të pa të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqsisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19 Shkarko
VKM nr.305, dt. 16.4.2020- Për përfitim nga paketa e ndihmës financiare nr.2 Shkarko
VKM Nr.311, dt. 16.4.2020-Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga covid-19 Shkarko
VKM nr. 302, dt. 19.5.2021-Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe korporatës “Oracle”, për aksesimin e sistemit elektronik “oracle” të menaxhimit shëndetësor për covid-19 Shkarko
VKM nr.312, dt. 18.4.2020-Ppër propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore Shkarko
VKM nr. 313, dt. 18.4.2020-Për blerje barna omeprazol 40 mgvialflakon Shkarko
VKM nr. 314, dt. 18.4.2020-Për blerje barna oseltamivir (tamiflu) 75 mgtabletë Shkarko
VKM nr.315, dt. 18.4.2020-Për blerje barna beclomethasone+salbutamol 80 mcg+1600 mcg flakon Shkarko
VKM nr.316, dt. 18.4.2020-Për blerje kite dhe materiale konsumi për biologjinë molekulare për ISHP Shkarko
VKM nr.317, dt. 18.4.2020- Për blerje materiale konsumi laboratorike për ISHP Shkarko
VKM nr. 318, dt. 18.4.2020-Për blerje barna ribavirin 200 mg tabletëkapsulë Shkarko
VKM nr.320, dt 18.4.2020 Për blerje barna propofol 10 mgml–50 ml flakon Shkarko
VKM nr. 321, dt. 18.4.2020-Për furnizim me produkte letre njëpërdorimshe të tipit letë rrulo tavoline dhe letër higjienike, për pacientët me covid-19 dhe personelin mjekësor në QSUT Shkarko
VKM nr.322, dt. 18.4.2020-Për blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për diagnozën serologjike Shkarko
VKM nr.323, dt. 18.4.2020-Për spostimin e sistemit të dializës nga pediatria e specialiteteve tek godinae spitalit infektiv Shkarko
VKM nr. 328, dt. 2.6.2021-Për kryerjen e pagesës së dozave të vaksinave, për vaksinën kundër covid-19 “sputnik v” Shkarko
VKM nr.341, dt. 23.4.2020-Për disa ndryshime në paketën e ndihmës financiare 2 Shkarko
VKM nr. 342, dt. 25.04.2020-Per zgjatjen e fatkeqesise natyrore Shkarko
Korrigjim gabimi material në VKM nr.342, dt.24.03.2020 “Për shtyrjen e gjendjes së fatkeqësisë” Shkarko
VKM nr.343, dt. 27.4.2020-Për përcaktimin e autoriteteve kontraktore që do të prokurojnë, me procedurë me negociim pa shpallje, mallra ose shërbime të nevojshme për përballimin e situatës së shkatuar nga COVID -19 Shkarko
VKM nr.351, dt. 29.4.2020-Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2020, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë Shkarko
VKM nr.353, dt. 29.4.2020-Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin për përcaktimin e formatit dhe mënyrës së mbledhjes e të raportimit të të dhënave nga ofruesit e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, publik ose privat Shkarko
VKM nr.354, dt. 29.4.2020-Për dhënien e ndihmës me personel infermier për Republikën e Italisë Shkarko
VKM nr. 357, dt. 16.6.2021-Për kryerjen e pagesës së dozave të vaksinave, që rrjedh nga marrëveshja me distributorin e autorizuar “keymen ilaç sanayi ve ticaret a.ş.” Shkarko
VKM nr.360, dt. 4.5.2020-Për një shtesë në vendimin për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga covid-19 Shkarko
“Vendim nr. 371, dt. 6.5.2020-Për dhënie shpërblimi për personelin që shërben në institucionet e përkujdesjes shoqërore rezidenciale publike, që janë në përgjegjësi administrimi të shërbimit social shtetëror dhe të bashkive” Shkarko
VKM nr. 378, dt. 8.5.2020-Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, për mbulimin e shpenzimeve të akomodimit të personave që riatdhesohen Shkarko
VKM nr. 387, dt 13.5.2020-Për miratimin e garancisë shtetërore të huas me bankat tregtare për garantimin e huamarrjes së tregtarëve ose shoqërive tregtare për financimin e nevojshëm për rimëkëmbjen nga situata e krijuar nga COVID-19 Shkarko
VKM nr. 423, dt. 28.5.2020-Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin për përfitim nga paketa e ndihmës financiare nr.2 Shkarko
VKM nr.424, dt. 27.5.2020-Për një shtesë në VKM nr.171, datë 27.3.2019, “Për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit” Shkarko
VKM nr. 426, dt. 1.6.2020-Për një ndryshim në për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore Shkarko
Vendim Nr. 457, datë 30.7.2021 “Për miratimin e fjalorit të përbashkët të prokurimit” Shkarko
Vendim Nr. 463, datë 30.7.2021 Për një ndryshim në Vendimin Nr. 387, DATË 13.5.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për për miratimin e garancisë shtetërore të huas me bankat tregtare, për garantimin e huamarrjes së tregtarëve ose shoqërive tregtare, për të mundësuar financimin e nevojshëm për rimëkëmbjen e aktivitetit tregtar të ndikuar nga situata e krijuar nga covid-19, si edhe për përcaktimin e kushteve dhe kritereve të marrëveshjes së garancisë dhe marrëveshjes së mirëkuptimit” Shkarko
VKM nr. 474, dt. 15.6.2020-Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2020, për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë Shkarko
VKM nr. 490, dt. 30.7.2021 – Për kryerjen e pagesës së dozave të vaksinave dhe të pagesave respektive, që rrjedhin nga marrëveshja e nënshkruar për prodhimin dhe furnizimin, ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik Shkarko
VKM nr. 608, dt. 29.7.2020-Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë si pasojë e COVID-19 Shkarko
VKM nr. 651, dt. 13.8.2020-Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare, si pasojë e covid-19, për të punësuarit apo ish-të punësuarit në subjektet e transportit publik, qytetas dhe ndërqytetas Shkarko
VKM nr. 699, dt. 10.9.2020-Për një ndryshim në VKM për programin e nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë, si pasojë e Covid-19 Shkarko
VKM nr. 856, dt. 4.11.2020-Për ndihmën financiare të disa prej kategorive kryesore të ndërmarrjeve, të cilat zbatojnë protokollet e sigurisë, në kuadër të parandalimit e të kontrollit të pandemisë COVID-19 Shkarko
VKM nr. 867, dt. 11.11.2020-Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore” Shkarko
VKM nr.886, dt. 13.11.2020-Për një ndryshim në vendimin “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2020” Shkarko
VKM nr.1100, dt. 16.12.2020-Për disa shtesa dhe ndryshime në vkm Për përcaktimin e masave, si pasojë e covid-19, për të punësuarit apo ish-të punësuarit në subjektet e transportit publik Shkarko
Vendim i ERE nr. 133, dt. 10.8.2020-Mbi disa ndryshime në vendimin nr. 51-2020 Mbi disa ndryshime të përkohshme në procedurat e licencimit në ushtrimin e veprimtarive në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit natyror në kuadër të masave pas shfaqejes së virusit COVID-19 dhe shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore në vendin tonë. Shkarko
Vendim i Kuvendit nr. 47-2020-Për rrëzimin e dekretit të Presidentit të Republikës “Për kthimin e ligjit nr. 73-2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ për marrjen e masave të veçanta administrative Shkarko
Vendim i KEC nr.2,dt. 25.3.2020-Për vendosjen në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të pasurisë së ish-universitetit “Kristal” Shkarko
Vendim i KEC nr.3, dt. 27.3.2020-Masat për përfitimin e ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike dhe të pagesës të papunësisë Shkarko
Vendim KEC nr.4, dt. 30.03.2020-Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore, gjatë periudhës së epidemisë Shkarko
Vendim KEC nr.5, dt.01.04.2020-Për shtyrjen e afateve të pagesave të qerasë Shkarko
Vendim i KEC nr.6, dt. 9.4.2020-Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike Shkarko
Vendim KEC nr.7, dt.9.4.2020 – Për disa ndryshime mbi masat për përfitimin e ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionëlekë, ndihmës ekonomike dhe pagesës Shkarko
Vendim i KEC nr.8, dt. 11.4.2020-Për caktimin e të deleguarit të komitetit ndërministror të emergjencave civile, për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore, në Qarkun e Shkodrës Shkarko
Vendim i KEC nr. 9, dt. 15.4.2020- Për përfitim nga paketa e ndihmës financiare nr.2 Shkarko
Vendim i KEC nr. 10, dt. 15.4.2020- Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Vendim i KEC nr. 11, dt. 17.4.2020-Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Vendim i KEC nr.12, datë 17.4.2020-Për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Vendim i KEC nr. 13, dt. 22.4.2020- Për disa ndryshime në paketën e ndihmës financiare 2 Shkarko
Vendim i KEC nr.14, datë 23.4.2020-Për miratimin e listës së përditësuar të strukturave akomoduese për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Vendim i KEC nr.15, dt. 25.4.2020-Për krijimin e task-forcës për garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Vendim i KEC nr.16, dt. 28.4.2020-Për dhënien e ndihmës me personel infermier për Republikën e Italisë Shkarko
Vendim KEC nr.17, dt. 28.4.2020-Për një ndryshim në urdhrin për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike Shkarko
Vendim KEC nr.18, dt. 29.4.2020-Për miratimin e listës me strukturat e reja akomoduese për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Vendim I KEC nr. 98, dt. 28.4.2020-Autorizim i ndihmës shtetërore COVID-19 skema mbështetëse në formën e grantit 2 Shkarko
Urdhër nr. 30, dt. 18.1.2021-Për një ndryshim në urdhrin për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Britaninë e Madhe Shkarko
Urdhër nr. 65, dt. 1.2.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me britaninë e madhe”, të ndryshuar Shkarko
Urdher nr.80, dt.17.11.2020-Për miratimin e rregullave dhe procedurave standarte të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjëndjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Urdhër nr.99, dt. 10.2.2021-Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit Shkarko
Urdhër nr. 99-1, dt. 28.5.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit” Shkarko
Urdhër nr. 99-2, datë 29.6.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit” Shkarko
Urdhër nr. 100, dt. 10.2.2021-Për kufizimin e aktiviteteve të bareve, restoranteve, fast food dhe lokaleve Shkarko
Urdhër nr.122, dt. 26.2.2020-Për miratimin e protokolleve dhe masat ndaj Coronavirus nga QKUM Shkarko
Urdhër nr.123,dt. 26.2.2020-Shtimi I COVID-19 në listën e sëmundjeve infective të detyrueshme për tu raportuar Shkarko
Urdhër nr. 131, dt. 8.3.2020-Për ndalimin e eksportit të barnave dhe të pajisjeve Shkarko
Urdhër nr.132, dt. 08.03.2020-Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura Shkarko
Urdhër nr.133, dt. 8.3.2020 “Për kufizimin e lëvizjes së shoqëruesve dheose familjarëve të pacientëve nëpër spitale Shkarko
Urdhër nr.134, dt. 8.3.2020-Për vetëkarantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali Shkarko
Urdhër nr.135, dt. 9.3.2020-Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e përhapjes së Covid-19 Shkarko
Urdhër nr.135-1,datë9.3.2020-Për mbylljen e veprimtarisë së çerdheve përkufizimin e përhapjes së infeksionit Covid-19 Shkarko
Urdhër nr. 136, dt. 25.2.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për kufizimin e aktiviteteve të bareve, restoranteve, fast food-ve dhe lokaleve” Shkarko
Urdhër nr. 137, dt. 25.2.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit” Shkarko
Urdhër nr.147, dt. 9.3.2020-Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në QSUT dhe Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” Shkarko
Urdhër Nr.156, dt. 10.3.2020-Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 Shkarko
Urdhër nr.156-1, dt. 10.3.2020-Për ndalimin e të gjitha lëvizjeve së udhëtarëve drejt Italisë Shkarko
Urdhër nr.156-2, dt. 11.3.2020-Për shpalljen e gjendjes së epidemisë nga infeksioni COVID-19 Shkarko
Urdhër nr 157, dt. 10.3.2020-Për marrjen e masave për parandalimin e infektimit nga Covid-19 të përfituesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror Shkarko
Urdhër nr. 157, datë 11.3.2021-Për një shtesë dhe disa ndryshime në urdhrin “Për ngritjen e komitetit të përkohshëm për infeksionin e përhapur nga coronavirus i ri” Shkarko
Urdhër nr.158, dt. 11.3.2020-Për pezullimin e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar dhe invaliditetit të punës Shkarko
Urdhër nr. 158, dt. 11.3.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr.159, dt. 11.3.2020-Për kufizimin e lëvizjes së pacientëve, shoqëruesve dheose familjarëve dhe organizimin e shërbimeve në institucionet e kujdesit shëndetësor ku kryhen vizita dhe konsulta ambulatore Shkarko
Urdhër nr.160, dt. 11.3.2020-Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjithë strukturat spitalore publike dhe jopublike Shkarko
Urdhër nr.164, datë 12.3.2020-Për mbylljen e bareve, restoranteve, lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët Shkarko
Urdhër nr.165, dt. 12.3.2020-Për mbylljen e kabineteve klinikave dentare Shkarko
Urdhër nr. 165, dt. 9.6.2020-Për një ndryshim në urdhrin për shpalljen e thirrjes së pestë, në kuadër të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës Shkarko
Urdhër nr.168-1, dt. 15.3.2020-Për kufizimin e lëvizjeve brenda vendit Shkarko
Urdhër nr.168-2,dt. 18.3.2020-Për kufizimin e lëvizjes më automjetet private dhe shtetërore të administrates publike Shkarko
Urdhër nr. 169, dt. 5.6.2020-Për zbatimin e protokolleve të operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe transportin detar, në kuadër të parandalimit dhe të kontrollit të pandemisë covid-19 Shkarko
Urdhër nr.173, dt. 14.3.2020-Për ndalimin e të gjitha lëvizjeve të mjeteve të transportit në pikat kufitare tokësore Shkarko
Urdhër nr.177-1, dt. 16.3.2020-Për kufizimin e lëvizjes në zonat urbane Shkarko
Urdhër nr.177-2, dt. 16.3.2020-Për kufizimin e lëvizjes në zonat urbane, e ndryshuar Shkarko
Urdhër nr. 180, dt. 22.7.2020-Për shpalljen e disa ndryshimeve të standardit ndërkombëtar të raportimit financiar nr. 16 “Koncesionet e qirasë të lidhura me covid-19”_ dhe standardeve të tjera ndërkombëtare Shkarko
Urdhër nr. 183, dt. 26.3.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr. 183-1, dt. 8.4.2021-Për një ndryshim në urdhrin për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura Shkarko
Urdhër nr. 183-2, dt. 22.4.2021-Për një ndryshim në urdhrin për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr. 183-3, dt. 5.5.2021- Për një ndryshim në urdhrin për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr. 183-4, dt. 20.5.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr. 183-5, dt. 14.06.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr. 183-6, dt. 28.6.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr.190,dt. 19.3.2020-Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-19 Shkarko
Urdhër nr. 190-1, dt. 26.5.2020-Për një ndryshim dhe shtesë në urdhrin për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit covid-19 Shkarko
Urdhër nr. 193, dt. 20.03.2020-Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr.193-2, dt. 14.5.2020-Për një ndryshim në urdhrin për mbyljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr.193-3, dt. 15.5.2020 – Për një ndryshim në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr.193-4, dt. 15.5.2020-Për një ndryshim në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Tabela e Urdhrit 193 dt. 20.03.2020-Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr. 208, dt. 30.03.2020-Hapja e tre aktiviteteve të tjera tregtare Shkarko
Urdhër nr. 208, dt. 12.4.2021-Për një ndryshim në urdhrin për kufizimin e aktiviteteve të bareve, restoranteve, fast food dhe lokaleve Shkarko
Urdhër nr. 209, dt. 12.4.2021-Për një ndryshim në urdhrin për kufizimin e lëvizjes brenda vendit Shkarko
Urdhër nr. 210, dt. 12.4.2021-Për shfuqizimin e urdhrit për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Britaninë e Madhe Shkarko
Urdhër nr.216, dt. 01.04.2020-Për mbylljen e institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve Shkarko
Urdhër nr.217, dt 1.04.2020-Ndryshim në urdhrin për mbylljen e bareve, restoranteve, lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët Shkarko
Urdhër nr. 218, dt. 4.6.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për zbatimin e protokolleve të operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe transportin detar, në kuadër të parandalimit dhe kontrollit të pandemisë Shkarko
Urdhër nr. 219, dt. 19.4.2021-Për karantinimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia Shkarko
Urdhër nr.219, dt. 1.04.2020- Ndryshim në urdhrin për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në QSUT dhe Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” Shkarko
Urdhër nr.221, dt. 1.04.2020-Ndryshim në urdhrin për mbylljen e kabineteve-klinikave dentare Shkarko
Urdhër nr.222, dt. 1.04.2020-Ndryshim në urdhrin për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura Shkarko
Urdhër Nr.223, dt. 1.04.2020-Ndryshim në urdhrin për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 Shkarko
Urdhër nr. 270, dt 31.5.2021-Për miratimin e udhëzuesit të institutit të shëndetit publik “mbi përdorimin e detyrueshëm të maskave në ambientet jashtë shtëpisë” Shkarko
Urdhër nr. 270-2, datë 30.6.2021-Për një ndryshim dhe një shtesë në urdhrin “Për marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së covid-19” Shkarko
Urdhër nr.633, dt.17.11.2020-Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura Shkarko
Urdhër i përbashkët nr. 240, dt. 7.4.2020-Për vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë, të cilët duan të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë, nga të gjitha pikat kufitare tokësore Shkarko
Urdhër i përbashkët nr. 295, datë 18.6.2021-Për miratimin e “Protokollit të masave anti-covid-19 përgjatë sezonit turistik” Shkarko
Urdhër nr. 321, dt. 29.6.2021-Për shfuqizimin e urdhrit “Për kufizimin e aktiviteteve sportive’ të ndryshuar dhe lejimin e kampionateve sportive me prezencë të tifozëve me kapacitete të reduktuara deri në 30 Shkarko
Urdhër nr. 324, dt. 6.7.2021-Për shfuqizimin e urdhrit të ministrit “Për ndalimin e eksportit të barnave dhe pajisjeve mjekësore” Shkarko
Urdhër i përbashkët nr. 350, dt. 29.5.2020-Për shfuqizimin e urdhrit për vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë, të cilët duan të futen në territorin e republikës së shqipërisë, nga të gjitha pikat kufitare tokësore Shkarko
Urdhër i përbashkët nr. 353, dt. 29.5.2020-Për miratimin e “Protokollit të masave anti-COVID-19 përgjatë sezonit turistik” Shkarko
Urdhër nr. 213-1, datë 1.9.2020-Për për aplikuesit dhe përfituesit e ndihmës ekonomike , COVID-19 Shkarko
“Urdhër nr. 254, dt. 10.4.2020-Për protokollin e funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike, që ofrojnë shërbimin e strehimit (strehëzat) për viktimat e dhunës në familje dhe trafikimit, në situatën e pandemisë së COVID-19” Shkarko
Urdhër nr. 255, dt. 10.4.2020-Për disa ndryshime në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr. 256, dt. 10.04.2020- Për disa ndryshime në mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqiperisë Shkarko
Urdhër nr. 256, dt. 10.4.2020-Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr. 257, dt. 10.4.2020-Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike Shkarko
Urdhër nr. 263, dt. 17.4.2020-Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private Shkarko
Urdhër nr.263-1, dt.18.04.2020-Për lëvizjen e nënave me fëmijë në dt.19 prill 2020 Shkarko
Urdhër nr. 263-1, dt. 18.4.2020-Për disa shtesa në urdhrin për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen me mjete private Shkarko
Urdhër nr. 266, dt. 21.4.2020-Për përcaktimin e kategorive të bizneseve,sipas niveleve të riskut dhe miratimin e protokolleve të masave higjienosanitare për parandalimin e përhapjes së COVID-19 Shkarko
Urdhër nr. 266-1, dt. 1.9.2020-Për marrjen e masave të veçanta nga komisionet e vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe invalidëve të punës për parandalimin e përhapjes së covid-19 Shkarko
Urdhër nr. 278, dt. 25.4.2020-Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr. 273, dt. 24.4.2020-Për disa shtesa në urdhrin për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private Shkarko
Urdhër nr. 279, dt. 25.4.2020-Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta” Shkarko
Urdhër nr.286, dt. 30.4.2020-Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr.287, dt. 30.4.2020-Për disa ndryshime në urdhrin për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve privat Shkarko
Urdhër nr.288, dt. 30.4.2020-Për disa shtesa në urdhërin për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta” Shkarko
Urdhër nr. 289, dt. 4.5.2020-Për miratimin e udhëzuesit për “Masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet arsimore Shkarko
Urdhër nr. 292, dt. 4.5.2020-Për mënyrën e vetëkarantinimit të personave që riatdhesohen Shkarko
Urdhër nr.300, dt. 8.5.2020-Për ofrimin e shërbimeve stomatologjike në klinika-kabinete dentare Shkarko
Urdhër nr. 301, dt. 8.5.2020-Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr.302, dt. 8.5.2020-Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
“Urdhër nr.303, dt. 8.5.2020-Për disa ndryshime në urdhrin për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private” Shkarko
Urdhër nr.304, dt. 8.5.2020 -Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhërin për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta” Shkarko
Urdhër nr.305, dt. 8.5.2020-Për mënyrën e vetëkarantinimin të personave që riatdhesohen Shkarko
Urdhër nr. 308, dt. 11.5.2020-Për lejimin e aktivitetit të shkollave të drejtimit të mjeteve Shkarko
Urdhër nr.319, dt. 15.5.2020-Për disa ndryshime në urdhrin për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private Shkarko
Urdhër nr.320, dt. 15.5.2020-Për disa kufizime në ofrimin e shërbimeve në bare, restorante dhe lokale, fast-food Shkarko
Urdhër nr. 326, dt. 15.5.2020-Për kufizimin e aktiviteteve sportive Shkarko
Urdhër nr. 327, dt. 12.7.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr.327, dt. 18.5.2020-Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Urdhër nr.328, dt. 18.5.2020-Për disa shtesa në urdhrin për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “zonat e gjelbërta” Shkarko
Urdhër nr.333, dt. 20.5.2020-Për miratimin e udhëzuesit të institutit të shëndetit publik për “masat ndaj covid-19 që duhet të ndërmarrin institucionet e kopshteve dhe çerdheve” Shkarko
Urdhër nr. 339, dt. 22.5.2020-Për një ndryshim në urdhrin për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqiperisë Shkarko
Urdhër nr. 340, dt. 22.5.2020-Për disa ndryshime në urdhrin për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private Shkarko
Urdhër nr. 349, dt. 26.7.2021-Për një ndryshim në urdhrin “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr. 351, dt. 29.5.2020-Për marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së covid-19 Shkarko
Urdhër nr. 351-1, dt. 22.6.2020-Për një ndryshim në urdhrin Për marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19 Shkarko
Urdhër nr. 352, dt. 29.5.2020-Për një shtesë në urdhrin nr.326, datë 15.5.2020 “për kufizimin e aktiviteteve sportive” Shkarko
Urdhër nr. 372, dt. 11.6.2021-Për zbatimin e masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga covid-19, në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale Shkarko
Urdhër nr. 372-1, datë 8.7.2021- Për zbatimin e masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga covid-19, në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale Shkarko
Urdhër nr. 373, dt. 30.8.2021-Për një ndryshim në urdhrin nr. 99, datë 10.2.2021, “Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit” Shkarko
Urdhër nr. 374, dt. 30.8.2021-Për hyrjen e personave në Republikën e Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare Shkarko
Urdhër nr. 375, dt. 30.8.2021-Për një ndryshim në urdhrin nr. 633, datë 17.11.2020, “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” Shkarko
Urdhër nr. 425, dt. 16.7.2020-Për miratimin e udhëzuesit të institutit të shëndetit publik “Mbi përdorimin e barrierave mbrojtëse-maskave në ambiente të mbyllura publike dhe tregtare” Shkarko
Urdhër nr. 437, dt. 23.7.2020 “Për miratimin e procedurës së kryerjes së testimeve molekulare RT-PCR për SARS-COV-2 dhe njohjes së laboratorëve jopublikë për kryerjen e testimit për nevoja administrative” Shkarko
Urdhër nr. 531, dt. 28.9.2020-Për një ndryshim në urdhrin nr. 351, datë 29.5.2020 Shkarko
Urdhër nr. 537, dt. 29.9.2020-Për shfuqizimin e urdhrit të ministrit nr. 320, dt.ë 15.5.2020 “Për disa kufizime në ofrimin e shërbimeve në bare, restorante dhe lokale, fast-food” Shkarko
Urdhër nr. 564, datë 9.10.2020-Për një ndryshim në urdhrin “Për marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së covid-19”, të ndryshuar Shkarko
Urdhër nr. 577, dt. 14.10.2020-Për një ndryshim dhe shtesë në urdhrin ‘Për marrjen e masave të veçanta nga komisionet e vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe invalidëve të punës për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Urdhër nr. 615, dt. 9.11.2020-Për kufizimin e aktiviteteve të bareve, restoranteve, fast food dhe lokaleve Shkarko
Urdhër nr. 616, dt. 9.11.2020-Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit Shkarko
Urdhër nr. 659, dt. 2.12.2020-Për një ndryshim në urdhrin për mbylljen e bareve, restoranteve, fast food dhe lokaleve Shkarko
Urdhër nr. 660, dt. 2.12.2020-Për një ndryshim në urdhrin për kufizimin e lëvizjes brenda vendit Shkarko
Urdhër i Kryeministrit dhe Bankës së Shqipërisë, dt.17.03.2020-Për shtyrjen e afatit të kësteve të kredisë Shkarko
Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.96,datë27.3.2020 –Autorizim i ndihmës shtetërore“ COVID-19 skema mbështetëse në formën e grantit” Shkarko
Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr. 97, dt. 6.4.2020- Skema e garancisë shtetërore të huasë-COVID-19 Shkarko
Vendim i Kuvendit nr.122020-Për ndryshimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë Shkarko
Vendim i Kuvendit nr. 182020-Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore Shkarko
Vendim qarkullues nr.13, dt. 12.3.2020-Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja Shkarko
Vendim qarkullues nr.14, dt. 12.3.2020-Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka Shkarko
Vendim qarkullues nr.15, datë12.3.2020-Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre Shkarko
Vendim qarkullues nr.24, dt. 8.4.2020-Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga bankat Shkarko
Vendim qarkullues nr. 34, dt. 28.5.2020-Për një ndryshim ne vendimin për miratimin e rregullores “për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, të kredimarrësve në vështirësi financiare” Shkarko
Ndreqje gabimi material në aktin normativ nr.8, dt. 24.3.2020 Shkarko
Formular aplikimi per ndihme ekonomike Shkarko
Formulari për lehtësitë e pagesës së qerasë Nr. 1 – Individ – Individ Shkarko
Formulari për lehtësitë e pagesës së qerasë Nr. 2 – Individ – Tatimpagues Shkarko
Formulari për lehtësitë e pagesës së qerasë Nr. 3 – Tatimpagues – Tatimpagues Shkarko
Formulari për lehtësitë e pagesës së qerasë Nr. 4 – Tatimpagues – Individ Shkarko
Nr. 1_Formular Ankese_Paketa II_Tatimpaguesi Shkarko
Nr. 2_Formular Ankese_Paketa II_Individi Shkarko
Udhëzim nr. 12, dt. 18.05.2020-Për mosorganizimin dhe zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor, viti shkollor 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia COVID-19 Shkarko
Udhëzim nr. 13, dt. 18.05.2020-Për vlerësimin me notë të nxënësve që nuk do t’u nënshtrohen provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2019-2020, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19 Shkarko
Udhëzim nr. 14, dt. 18.05.2020-Për një ndryshim në udhëzimin “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të maturës shtetërore 2020” Shkarko
“Udhëzim nr. 18, dt. 8.5. 2020 për organizimin e mësimit, vlerësimin e nxënësve, provimet përfundimtare dhe mbylljen e vitit shkollor 2019–2020, në shkollat profesionale publike dhe jopublike, në kushtet e gjendjes së fatkeqsisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19” Shkarko
Udhëzim nr. 38, dt. 19.10.2020-Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues, të vendosura gjatë periudhës së covid-19, si dhe ndaj familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore Shkarko
Udhëzim nr.253, dt. 10.4.2020-Për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, për arsye të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Udhëzues praktik mbi mënyrën e plotësimit të kërkesës për përfitim financiar Shkarko
Protokollet_Administrata_Shkolla Shkarko
Protokollet_qe_duhet_te_zbatojne_bizneset_e_hapura Shkarko
Lista_e_aktiviteteve_te_hapura_17 prill 2020 Shkarko