Legjislacioni per programet e strehimit social

Titulli i Ligjit Shkarko
VKM nr. 873, dt. 11.11.2020-Për përcaktimin e rasteve dhe të mënyrës së bashkëpunimit, ndërmjet pushtetit qendror e njësive të vetëqeverisjes vendore, për krijimin ose shtimin e fondit publik të banesave sociale Shkarko
UDHEZIM nr.12, date 18.4.2018 Shkarko
LIGJ nr. 22-2018, date 3.5.2018 Shkarko