Legjislacioni për kontrollin dhe llogaridhënien vendore

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligji nr.1072016 Për prefektin e Qarkut dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Shkarko
Ligji nr.1142015 Për auditimin e brendshëm në sektorin publik dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko
Ligji nr.1542014 Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko