Legjislacioni Financiar

Titulli i Ligjit Shkarko
Udhëzim plotësues nr.613, dt.10.07.2018 “Për përgatitjen e buxhetit vendor” Shkarko
Ligji nr.10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”dhe aktet nënligjore të dala në zbatim tij Shkarko
Ligji nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij Shkarko
Ligji nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko
Ligji nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe aktet e dala në zbatim të tij Shkarko
Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko
Ligji nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko
Ligji nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij; Shkarko
Ligji nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” Shkarko
Ligji nr.9869, datë 4.2.2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij; Shkarko
Ligji nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij; Shkarko
Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim tij; Shkarko
Ligji nr.110/2016 “Për falimentimin” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim tij; Shkarko
Ligji nr.10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”dhe aktet nënligjore të dala në zbatim tij; Shkarko
Ligji nr.7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij; Shkarko
Ligji nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe aktet e dala në zbatim të tij; Shkarko
Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij; Shkarko
Ligji nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij; Shkarko
VKM nr.54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” (I ndryshuar) dhe udhëzimit të dalë në zbatim të tij; Shkarko