Shpenzimet

Shpenzimet për:

  • investime kapitale;
  • personelin;
  • huamarrjen afatgjatë;
  • detyrimeve financiare të papaguara në kohë ndaj të tretëve;
  • detyrimeve tatimore të paarkëtuara në kohë;
  • anëtarësime dhe kuota;
  • investime;
  • partneritetet publike private;
  • politikat e kujdesit shoqëror;
  • politikat që mbështesin barazinë gjinore.