Miratimi i buxhetit

Etapa Përgjegjës Përcakton Miratimi Afati i miratimit në KB Konsultimi i detyrueshëm me Hyrja në fuqi
Plani Strategjik i Zhvillimit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore Kryetari politikat për zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore (shtrihet për jo më pak se 5 vite);
merr në konsideratë nevojën dhe potencialet e zhvillimit vendor si dhe prioritetet rajonale e kombëtare të zhvillimit strategjik;
zbatohet nëpërmjet programit buxhetor afatmesëm të njësisë.
Këshilli Njësinë përkatëse të koordinimit të strategjive në qeverisjen qendrore; Ministrinë e Financave; Komunitetin vendor; Grupet e interesit; Njësi të tjera, me të cilat kufizohet territori i saj.
Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe i buxhetit vjetor Kryetari i Bashkisë Këshilli Bashkiak Jo më vonë se 31 Dhjetor Ditën e parë të cdo viti buxhetor
Raporti për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave Kryetari e paraqet jo më vonë se 31 janar metodologjia e përdorur për parashikimet afatmesme të të ardhurave;
analiza të efekteve të politikave të reja fiskale ose të ndryshimit të atyre ekzistuese;
analiza e risqeve dhe masave për përballimin e tyre.
Këshilli Jo më vonë se 1 Mars
Tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm në nivel programi Kryetari Bazuar në vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të miratuara dhe në vlerësimet afatmesme të transfertave të përcaktuara në udhëzimin e përgatitjes së buxhetit vendor të Ministrisë së Financave. Këshilli Jo më vonë se 15 Mars
Udhëzimi i përgatitjes së buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore Kryetari përcaktimin e programeve buxhetore dhe të ekipeve të menaxhimit të programeve përkatëse;
tavanet përgatitore të shpenzimeve në nivel programi për tre vitet e ardhshme;
afatet e Përgatitjes së kërkesave të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm.
Kryetari Jo më vonë se 5 ditë nga miratimi tavaneve
Programi buxhetor afatmesëm vendor Kryetari Përfshin informacionin për dy vitet e fundit, vitin buxhetor dhe tre vitet vijuese për çdo program të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore për:
secilën kategori të të ardhurave;
shpenzimet sipas klasifikimit administrativ, funksional dhe ekonomik për çdo program buxhetor;
qëllimet e objektivat e politikave të programeve,projektet e investimeve publike, produktet e programeve dhe kostot e tyre përkatëse;
vlerësimin e kostove të politikave aktuale dhe atyre të reja, të planifikuara për financim nëpërmjet shpenzimeve buxhetore vendore vjetore dhe afatmesme;
informacionin për standardet e shërbimeve të ofruara nga çdo program buxhetor dhe niveli i përmbushjes së tyre.
Këshilli Brenda datës 30 qershor. Ministria e Financave Publikimi brenda datës 5 korrik nga Kryetari.
Tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm në nivel programi Kryetari Këshilli Brenda datës 20 korrik.
Udhëzimi plotësues për përgatitjen e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore Kryetari tavanet përfundimtare të shpenzimeve në nivel programi për secilin nga tre vitet e ardhshme;
afatet e përgatitjes së kërkesave të rishikuara të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm.
Kryetari Jo më vonë se 5 ditë nga miratimi nga
Programit buxhetor afatmesëm të rishikuar Kryetari Këshilli Brenda 15 shtatorit duhet të jetë miratuar dhe dërguar në MF. Seanca dëgjimore me komunitetin dhe grupet e interesit dhe MF deri më 5 tetor.
Programi buxhetor afatmesëm përfundimtar + buxheti vjetor Kryetari e depoziton jo më vonë se 30 nëntori në Këshill. Këshilli Jo më vonë se data 25 dhjetor. Këshilli Bashkiak nga ana e tij e ka të detyrueshëm kryerjen e konsultimeve me komunitetin dhe grupet e interesit. Publikimi në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe në faqen zyrtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore, jo më vonë se data 31 dhjetor.

 

Mosmiratimi i buxhetit në afatet e parashikuara në ligj:

  • Në rast mosmiratimi brenda afateve të buxhetit është Prefekti që i kërkon Kryetarit të Bashkisë një mbledhje të dytë të Këshillit;
  • Në rast mosmiratimi për herë të dytë,Këshilli i Ministrave vendos shpërndarjen para kohe të tij;
  • Kryetari vepron me 1/12 e buxhetit, që quhet buxheti i përkohshëm.