CV Kryetari i Bashkisë Vorë

Blerim Shera
Kryetar i Bashkisë Vorë
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Vorë.