CV Kryetari i Bashkisë Memaliaj

Gjolek Guci
Kryetar i Bashkisë Memaliaj
CURRICULUM VITAE