CV Kryetari i Bashkisë Dibër

Rahim Spahiu
Kryetar i Bashkisë Dibër
CURRICULUM VITAE