Zhvillimi Ekonomik

Funksioni Zhvillimi Ekonomik
Përshkrimi Zhvillimi ekonomik nënkupton realizimin e një sërë ndërhyrjesh/veprimesh nëpërmjet strukturave të bashkisë për zhvillimin dhe rritjen e mirëqënies ekonomike dhe sociale brenda juridiksionit të saj.
Detyrat e bashkisë Bashkia nëpërmjet strukturave të saj bën të mundur:

  • Hartimin e planeve strategjike të zhvillimit e të programeve për zhvillimin ekonomik vendor;
  • Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë;
  • Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të vogël, nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende publike;
  • Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacioni për bizneset, aktivitetet promovuese, vënia në dispozicion e aseteve publike etj;
  • Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me profil ekonomik etj;
  • Dhënien e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi, duke garantuar akses të balancuar gjinor.
Financimi Bashkia
Strukturat përgjegjëse Bashkia

Legjislacioni

Titulli i Ligjit Shkarko
Permbledhje Ligjore Zhvillimi Ekonomik Shkarko