Siguria Publike

Funksioni Siguria publike
Përshkrimi Ky funksion nënkupton:

 • Ofrimin e shërbimit të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda bashkisë;
 • Parandalimin e ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në komunitet;
 • Parandalimin e kundërvajtjeve administrative,
 • Forcimin, inspektimin dhe monitorimin e rendit në nivel vendor.
Detyrat e bashkisë Policia e Bashkisë është përgjegjëse për:

 • Marrjen e masave për ruajtjen e pasurisë së bashkisë e të atyre që administrohen prej saj;
 • Mbikëqyrjen e verifikimin nëse shtetasit në administrim të pasurisë së tyre, zbatojnë ose plotësojnë kërkesat e akteve bashkiake;
 • Konstatimin e parandalimin e ndotjes së mjedisit, hedhjes së mbeturinave të ndryshme, si dhe të sinjalizojë kryetarin e bashkisë për shfaqjet e parazitëve të dëmshëm e të rrezikshëm si dhe për rastet e shfaqjes së epidemive;
 • Ndalimin, shmangien, prishjen e ndërtimeve të paligjshme, ndalimin e zënieve të paligjshme të trojeve dhe ndërtesave e objekteve publike të bashkisë, dhe të organizojë lirimin e tyre.
 • Kujdesjen për qetësinë publike, duke shmangur zëniet, mënjanuar zhurmat e shkaktuara nga grumbullimet e njerëzve, autoparlantet e radiove e magnetofoneve, rënien pa vend e burive të automjeteve në rrugë, banesa, plazhe e mjedise të tjera publike, që sjellin shqetësime;
 • Marrjen e masave për ruajtjen e rendit, kur ka grumbullime njerëzish, si në tregje, panaire, ceremoni publike, artistike, fetare e sportive, në kinema, teatro, pallate e salla sportive, objekte të kultit dhe në mjedise të tjera publike;
 • Inspektimin e respektimin e legjislacionit për veprimtarinë e shitblerjes në mjedise publike;
 • Kujdesjen për respektimin e orarit të shërbimit të njësive tregtare, bufeve, restoranteve, bilardove, lojrave të fatit e të objekteve të tjera me veprimtari publike;
 • Kontrollin e marrjen e masave të sigurisë që parandalojnë fatkeqësitë natyrore, si dhe të ndihmojë në kapërcimin e tyre duke u dhënë ndihmë të dëmtuarve në raste urgjence;
 • Marrjen e masave të përkohshme ndaj të sëmurëve psikikë në gjendje të rëndë, që krijojnë shqetësime për rendin publik;
 • Kujdesjen për ruajtjen e afisheve, njoftimeve e shpalljeve publike si dhe heqjen e atyre të paligjshme ose të paautorizuara.
Financimi I përbashkët: pushtet vendor + qendror.
Strukturat përgjegjëse Policia e Bashkisë

Legjislacioni

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligj Nr. 8224, datë 15.5.1997 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISË TË BASHKISË DHE TË KOMUNËS” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko