Kultura dhe trashëgimia kulturore me interes vendor

Funksioni Kultura dhe trashëgimia kulturore me interes vendor
Përshkrimi Bashkia nëpërmjet këtij funksionin bën të mundur për qyetarët e saj:

 • Mbrojtjen e vlerave kulturore vendore;
 • Edukimin e përgjithshëm;
 • Jetesën e shëndetshme nëpërmjet aktivitetit fizik;
 • Argëtimin.
Detyrat e bashkisë Bashkia nëpërmjet strukturave dhe ndërhyrjeve të saj realizon:

 • Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor dhe administrimin e objekteve në lidhje me to;
 • Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal dhe administrimin e objekteve në lidhje me to;
 • Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave dhe të ambienteve për lexim;
 • Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese
 • Zhvillimin dhe administrimin e institucioneve dhe të objekteve që lidhen me to.
Financimi I përbashkët: pushtet vendor + qendror.
Strukturat përgjegjëse Bashkia
Ndarja dhe ndërveprimi me pushtetin qendror Pushteti qendror ndërvepron me Bashkinë nëpërmjet Ministrisë së Kulturës në përcaktimin e :

 • Politikave;
 • Ndërhyrjeve për ndryshimin e përmirësimin e gjendjes së trashëgimisë kulturore;
 • Përcaktimin e buxhetit të nevojshëm.

Legjislacioni

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligji Nr. 27 2018 Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij Shkarko
Ligji Nr.10 352, datë 18.11.2010 “Për artin dhe kulturën” (I ndryshuar) dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij Shkarko