Pyjet & Kullotat

Funksioni Pyjet dhe Kullotat
Përshkrimi I transferuar Bashkisë pas reformës territoriale, që nënkupton mirëorganzimin e veprimtarive mbrojtëse, shoqërore, ekoturistike dhe ekonomike që zhvillohen në fondin pyjor kombëtar dhe në burimet e tjera pyjore e jopyjore, në bazë të parimeve të mbarështimit të qëndrueshëm e shumë funksional, të pasqyruara në strategjinë dhe politikat e zhvillimit të pyjeve e kullotave.
Detyrat e bashkisë Bashkia nëpërmjet strukturave të saj me aftësi teknike, menaxhuese e këshillimore realizon këto detyra:

 • Qeverisjen tërësore të pyjeve dhe të tokave pyjore që i janë transferuar;
 • Ruajtjen e ekuilibrit biologjik në fondin pyjor vendor;
 • Mbajtjen dhe administrimin e të gjitha dokumenteve për hartimin dhe zbatimin e planeve të mbarështimit të fondit pyjor privat brenda bashkisë;
 • Përgatitjen e projekteve për investimet në pyje e kullota;
 • Drejtimin dhe mbikëqyrjen e punës për përmirësimin e zonave të gërryera dhe luftimin e gërryerjeve, të rrëshqitjeve e të ortekëve brenda territorit të bashkisë;
 • Mbikëqyrjen e zhvillimit të florës e faunës së egër dhe propozimin e metodave për mbrojtjen e llojeve të rrezikuara, të rralla ose në rrezik;
 • Mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës në fondin pyjor bashkiak;
 • Mbështetjen e zhvillimit të agropylltarisë në bashki;
 • Vjeljen e të ardhurave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave.
Financimi I përbashkët: pushtet vendor + qendror.
Strukturat përgjegjëse Bashkia
Ndarja dhe ndërveprimi me pushtetin qëndror Këshilli i Ministrave së bashku me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit bëjnë të mundur:

 • Hartimin e politikave dhe të strategjive të zhvillimit të sektorit të pyjeve dhe të kullotave;
 • Miratimin e tarifave për të gjitha veprimtaritë, që zhvillohen në sektorin e pyjeve dhe të kullotave;
 • Në bashkëpunim me bashkitë hartojnë dhe përpunojnë programin e zhvillimit;
 • Sigurimin/ofrimin e mbështetjes teknike në fondin pyjor kombëtar;
 • Parandalimin, zbulimin dhe luftojnë dëmtimin, pushtimin, shpërdorimin, tjetërsimin, shkretimin dhe degradimin e pyjeve e të tokës pyjore, cënimin nga ndërhyrjet e pakontrolluara në fondin pyjor dhe në mjedisin natyror;
 • Kontrollin e zbatimit të dispozitave ligjore dhe të akteve nënligjore në fuqi për pyjet e kullotat, si dhe heqjen e licencave kur subjektet veprojnë në kundërshtim me to;
 • Parandalimin dhe marrjen e masave në rastet e shfrytëzimit dhe të tregtimit të paligjshëm të materialit drusor, të prodhimeve pyjore e jopyjore, të krimit në sektorin e pyjeve, kullotave, zonat e mbrojtura e pyjet me funksion të veçantë, të florës e faunës së egër, të bimëve mjekësore, romatike, eterovajore e tanifere natyrore, të prodhimeve pyjore e jopyjore të fondit pyjor kombëtar, si dhe çdo veprimtari tjetër, që bie në kundërshtim me ligjin.

Legjislacioni

Titulli i Ligjit Shkarko
LIGJ Nr. 9385, datë 4.5.2005 “PËR PYJET DHE SHËRBIMIN PYJOR” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko