Mbrojtja e Mjedisit

Funksioni Mbrojtja e Mjedisit
Përshkrimi Bashkia nëpërmjet këtij funksioni bën të mundur për qyetarët e saj sigurimin, në nivel vendor:

 • Të masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja;
 • Të masave për mbrojtjen nga ndotja akustike.
Detyrat e bashkisë Nënkupton realizimin e ndërhyrjeve për:

 • Përgatitjen e planeve të veprimit vendore për mjedisin në mënyrë periodike, në përputhje me strategjitë mjedisore;
 • Marrjen e masave për ruajtjen ose përmirësimin e cilësisë së ajrit.
 • Miratimin e planit të zonës në fushën e mbrotjes së mjedisit.
 • Informimin e publikut për propozimet dhe çdo informacion përkatës për mjedisin; për të drejtën e tij për të marrë pjesë në përgatitjen e planit;
 • Përcaktimin e metodave, sipas të cilave publiku mund të marrë pjesë në këshillim;
 • Drejtimin e hartimit dhe zbatimit të planeve vendore të veprimit për zhurmën;
 • Drejtimin e procesit të hartëzimit të zhurmës;
 • Shpalljen e zonave të qeta, në një mjedis të banuar apo në një mjedis të hapur, si dhe vendosin kufizime të tjera për zhurmën, në përputhje me planin vendor të veprimit;
 • Kërkimin nga personat fizikë e juridikë, që ushtrojnë veprimtari apo përdorin impiante dhe instalime që lëshojnë zhurmë, marrjen e masave parandaluese për respektimin e vlerës kufi të zhurmës;
 • Kërkimin nga organet e kontrollit që të ushtrojnë kontroll, të bëjnë matje dhe të pezullojnë apo të mbyllin veprimtari, që nuk respektojnë dispozitat ligjore.
Financimi I përbashkët: pushtet vendor + qendror.
Strukturat përgjegjëse Bashkia
Ndarja dhe ndërveprimi me pushtetin qëndror Pushteti qendror ndërvepron me Bashkinë nëpërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe degëve të Agjensisë Kombëtare të Mjedisit në qarqe për përcaktimin e:

 • Politikave dhe strategjive në nivel kombëtar;
 • Lejeve mjedisore;
 • Sistemet e matjes së nivelit të ndotjes;
 • Ndërhyrjeve për ndryshimin e situatës;
 • Parandalimin dhe kontrollin e ndotjes;
 • Përcaktimin e buxhetit të nevojshëm.

Legjislacioni

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligj Nr.10 431, datë 9.6.2011 “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko