Varrezat publike

Funksioni Varreza publike
Përshkrimi Çdo bashki duhet të paktën të sigurojë:

 • Një varrezë;
 • Shërbim publik të varrimit në njësitë e saj administrative, duke ndërtuar dhe administruar varreza publike të mjaftueshme .
Detyrat e bashkisë Bashkia nëpërmjet strukturave të saj realizon:

 • Ngritjen e varrezave fetare dhe private e impianteve të kremimit brenda ose në afërsi të varrezave;
 • Miratimin e tarifave të shërbimit për varrezat publike;
 • Mbylljen e prishjen e varrezave;
 • Kontrollin për mënyrën e administrimit dhe funksionimit të varrezave publike, fetare dhe private;
 • Varrimin e shtetasve që familjarët nuk janë në gjendje ekonomike për ta realizuar apo nuk kanë familjarë;
 • Lëshimin e lejeve të varrimit;
 • Dhënien e autorizimit të transportimit të kufomave nga një njësi e vetëqeverisjes vendore në një tjetër;
 • Dhënien e autorizimit për zhvarrimet mbitokësore dhe transportimin në një vend tjetër të arkivoleve që i janë nënshtruar zhvarrimeve mbitokësore;
 • Mbikëqyrjen dhe kontrollin e transportimit të kufomës nga vendi i vdekjes deri në morg ose në varrezë.
Financimi I veti
Strukturat përgjegjëse Varrezat administrohen nga Ndërmarrja publike vendore. Shërbimi i varrimit mund të administrohet nga:

 • Ndërmarrja Publike Vendore;
 • Shoqëri private e licencuar në këtë fushë.
Ndarja dhe ndërveprimi me pushtetin qendror Këshilli i Ministrave, nëpërmjet Ministrisë së Infrsatrukturës dhe Energjisë saj miraton:

 • Ngritjen e varrezave monumentale dhe historike;
 • Rregullat teknike për projektimin dhe ndërtimin e varrezave;
 • Rregullat për administrimin dhe funksionimin e varrezave publike, fetare dhe private.

Legjislacioni

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligji Nr.9220, datë 15.4.2004 “Për administrimin e shërbimit të varrimit” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko