Planifikimi i territorit

Funksioni Planifikimi dhe zhvillimi i territorit
Përshkrimi Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit nënkupton sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet:

 • Përdorimit racional të tokës dhe të burimeve natyrore;
 • Vlerësimit të potencialit aktual e perspektiv për zhvillimin e territorit në nivel kombëtar e vendor, në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave ekonomike e njerëzore dhe interesave publikë e privat.
Detyrat e bashkisë Bashkia në fushën e planifikimit realizon detyrat si më poshtë:

 • Siguron dhe miraton mjetet financiare për zbatimin e legjislacionit të planifikimit në nivel vendor;
 • Zhvillimin e territorit vendor, përmes hartimit, rishikimit dhe zbatimit të dokumenteve të planifikimit të territorit;
 • Monitoron dhe mbikëqyr zbatimin e planit të përgjithshëm vendor dhe planeve sektoriale në nivel vendor;
 • Organizon pjesëmarrjen dhe shqyrtimin publik të dokumenteve vendorë të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit, gjatë procesit të hartimit të tyre;
 • Shqyrton në bazë vjetore të Raportit Monitorues të Zbatimit të Qëllimeve dhe të Objektivave të deklaruara në dokumentet e planifikimit në nivel vendor.

Bashkia në fushën e zhvillimit realizon detyrat si më poshtë:

 • Është vendimmarrëse lidhur me aplikimet për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi në territorin administrativ të bashkisë;
 • Vlerëson respektimin e kërkesave ligjore për punimet e kryera mbi bazën e deklaratës paraprake për kryerje punimesh;
 • Dhënien e çertifikatës së përdorimit, për lejet e ndërtimit të miratuara.
Financimi I përbashkët: pushtet vendor + qendror.
Strukturat përgjegjëse Bashkia
Ndarja dhe ndërveprimi me pushtetin qendror Këshilli i Ministrave, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës dhe Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit bëjnë të mundur në lidhje me planifikimin:

 • Hartimin dhe miratimin e Planit të Përgjithshëm të Territorit, planeve sektoriale dhe planeve të detajuara për zonat me rëndësi kombëtare;
 • Mirëmbajtjen e Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit.
 • Përgatitjen e politikave të planifikimit dhe zhvillimit të territorit;
 • Hartimin e rregullores së ndërtimit bazuar në propozimet e dhëna nga ministritë e tjera për rregulloret e ndërtimit të sektorëve përkatës;
 • Mbështetjen e bashkëpunimit kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e planifikimit të territorit;

Në fushën e zhvillimit janë përgjegjës për:

 • Vendimmarrjen për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi për llojet e zhvillimit komplekse dhe ato që lidhen me çështje, zona, objekte të rëndësisë kombëtare apo me investime strategjike për interesat e vendit;
 • Lëshimin e Çertifikatës së përdorimit për lejet e ndërtimit që lëshon.

Legjislacioni

Titulli i Ligjit Shkarko
LIGJ Nr. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko