Largimi publik i mbeturinave

Funksioni Largimi publik i mbeturinave
Përshkrimi Ky funksion nënkupton:

 • Mënjanimin e çdo dëmi apo rreziku për shëndetin, mirëqenien dhe sigurinë e jetës së personit;
 • Garantimin e kërkesave higjieniko-shëndetësore dhe çdo rrezik ndaj ndotjes së ajrit, ujit, tokës e nëntokës;
 • Ruajtjen dhe mbrojtjen e faunës e florës;
 • Ruajtjen nga degradimi i mjedisit e të peisazhit.
Detyrat e bashkisë Bashkia ka për detyrë:

 • Caktimin e koshave, kazanëve e stacioneve të betonit në pika të caktuara për dorëzimin e mbeturinave.
 • Përcaktimin e metodave dhe teknologjive që përdoren ose do të përdoren për largimin publik të mbeturinave;
 • Miratimin e rregullores për shërbimin e pastrimit publik dhe ndarjen territoriale në zona pastrimi të bashkisë;
 • Lidhjen e kontratave të pastrimit me sipërmarrësit për çdo zonë pastrimi;
 • Caktimin dhe mbledhjen e taksës për pastrimin.
Financimi I përbashkët: pushtet vendor + qendror.
Strukturat përgjegjëse Bashkia organizon mbledhjen dhe largimin e mbeturinave nga persona fizikë e juridikë, publikë e privatë të përzgjedhur nëpërmjet procedurës së prokurimit publik, që janë të specializuar në shërbimet e pastrimit dhe grumbullimin e mbeturinave.
Ndarja dhe ndërveprimi me pushtetin qendror Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e ushtron veprimtarinë e saj në këto fusha:

 • Sektorin e mjedisit, përfshirë politikat, standardet e trajtimit të mbetjeve dhe tëefekteve që sjellin në drejtim të ajrit dhe të mjedisit, cilësinë e ajrit, zhurmat, ndotjen
  industriale, kimikatet, ndryshimet klimatike dhe monitorimin e treguesve të mjedisit dhe të cilësisë së ujërave, vlerësimin e ndikimit në mjedis;

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ushtron veprimtarinë e saj në këto fusha përgjegjësie shtetërore:

 • Fushën e mbetjeve urbane në lidhje me planifikimin territorial dhe infrastrukturën e mbetjeve.
 • Hartimin dhe zbatimin e politikave të zhvillimit të infrastruktures.

Legjislacioni

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligji Nr.9115, datë 24.7.2003 Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura(I ndryshuar) dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij Shkarko
Ligji Nr.8094, datë 21.3.1996 Për largiminpulik të mbeturinave dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij Shkarko