Bujqësia & Zhvillimi Rural

Funksioni Bujqësia dhe Zhvillimi Rural
Përshkrimi Bashkia nëpërmjet këtij funksionin bën të mundur për qyetarët e saj sigurimin, në nivel vendor të infrastrukturës së nevojshme për:

  • Zhvillimin bujqësor dhe rural;
  • Garantimin e financimeve për qytetarët që veprojnë në këtë fushë.
Detyrat e bashkisë Bashkia ka për detyrë të:

  • Krijojë programin për bujqësinë dhe zhvillimin rural në nivel vendor dhe zbatimin e tij nëpërmjet granteve vendore;
  • Realizojë nisma në nivel vendor për promovimin dhe zhvillimin e bujqësisë, dhe këshillimin vendor për personat juridikë/fizikë që veprojnë në këtë fushë.
Financimi I përbashkët: pushtet vendor + qendror.
Strukturat përgjegjëse Bashkia
Ndarja dhe ndërveprimi me pushtetin qëndror Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Drejtoritë e Bujqësisë në qarqe bëjnë të mundur:

  • Përcaktimin e objektivave, masave, strategjive dhe programimin e politikave bujqësore e të zhvillimit rural;
  • Ofrimin e shërbimeve publike bujqësore, të kërkimit dhe trajnimit profesional;
  • Krijimin e bazës së të dhënave dhe informacionin për politikat në sektorët e bujqësisë dhe të zhvillimit rural;
  • Kontrollin për realizimin sipas standarteve të kërkuara të shërbimeve në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.

Legjislacioni

Titulli i Ligjit Shkarko
Ligj Nr.9817, datë 22.10.2007 “PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij Shkarko
Ligji Nr.9244, datë 17.6.2004 Për mbrojtjen e tokës bujqësore (I ndryshuar) Shkarko