Udhëzues

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
ESA consulting Planifikimi dhe administrimi i shërbimeve të përkujdesit shoqëror Mars 2019
Bashki të Forta Analiza e proceseve të arsimit parashkollor në bashkitë shqiptare 2020
Minsitria e Arsimit, Sportit dhe Rinise, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP) Udhëzues për fillimin e vitit shkollor 2020-2021 Gusht 2020
Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas Manual-Si të përfitojmë ndihmë juridike falas 2020
Komisioni Europian – D.G Ambientale dhe Mbrojtja Civile Dëmtimet nga tërmetet në objektet ekzistuese 2019
Qëndra e Studimeve dhe Zhvillimeve Për një shërbim cilësor social për të rinjtë dhe emigrantët e ri-kthyer 2018
Bashkia Tiranë Si të aplikosh për udhëzues për profesionistët dhe qytetarët deklaratë paraprake për kryerje punimesh
2018
Co-Plan Manual mbi praktikat me pjesemarrje ne qeverisjen vendore
2018
Qendra T’REJA Udhëzues për Programin e Bonusit të Strehimit Tiranë
2018
BIRN ALBANIA Advokimi nëpërmjet medias dhe rrjeteve sociale
2018
BIRN ALBANIA Fotografia dhe aktivizmi
2018
Institute for Development, Research and Alternatives (IDRA) Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje 2017
Qëndra e Studimeve dhe Zhvillimeve (QSZH) Për një shërbim cilësor social për të rinjtë dhe emigrantët e ri-kthyer
2017
Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje (IPPM) – Bashkia Lezhë Manuali i qytetarit 2017
Insituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Tirana flet
2016
Instituti Shqiptar i Medias Manuali për përdorimin e ligjit për të drejtën e informimit
2016
STAR I Kontrolli i njësive të qeverisjes vendore 2015
STAR I Mbi kontrollin e njësive të qeverisjes vendore 2015
Decentralization and Local Development Program Albania (DLDP) Mbetjet e ngurta 2013
Decentralization and Local Development Program Albania (DLDP) Planifikimi financiar afatmesëm i qeverisë vendore 2013
Decentralization and Local Development Program Albania (DLDP) Planifikimi Strategjik për njësitë e qeverisjes vendore  2013
Decentralization and Local Development Program Albania (DLDP) Menaxhimi i Ciklit të Projektit për njësitë e qeverisjes vendore 2013
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) Huamarrja vendore 2011
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) Menaxhimi aseteve në nivel vendor 2010