Raporte Studimore

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Bashki të Forta Raport Studimor Performanca e Shërbimeve Publike të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore 2020
Nëntor 2021
Dr. Sajmir Hoxha Raport studimi për vlerësimin e gjendjes mjedisore në Bashkinë Belsh
Mars 2021
Shoqata Lëvizja Rinore Egjiptiane Rome dhe Qendra Për Advokim Social Nevoja për strehim social në Bashkinë Elbasan dhe Tiranë
Shtator 2020
Xhenis Kryekurt RAPORT TEKNIK I EKSPERTIT AUTO-TEKNIK MBI SIGURINË E KORISVE TË BIÇIKLETAVE NË BASHKINË TIRANË
2020
Bicycle Durres GUIDA E DIZAJNIT PËR INFRASTRUKTURËN ÇIKLISTIKE QYTETASE DHE NDËR-QYTETASE
Nentor 2020
Elmaz Kadria MBI VLERËSIMIN DHE ANALIZËN E GJENDJES SË KATËR LIQENEVE DHE SISTEMIN E VADITJES NË NJËSINË ADMINISTRATIVE MAQËLLARË.
2020
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Bashkitë për në Evropë Bashkitë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian -Raporti i Vlerësimit për Vitin 2019
2020
Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë Burrat dhe gratë në Shqipëri
2020
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin Evopian për Barazinë Gjinore (EIGE) me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë Indeksi i barazisë gjinore për Republikën e Shqipërisë
2020
Qendra Res Publica E drejta e informimit
Janar 2020
Agjencia për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore Raporti vjetor AMV 2019
2019
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit Financat Publike Vendore në Shqipëri
2019
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit Financat Publike Vendore në Shqipëri
2019
Ministria e Financave dhe Ekonomisë Raporti i përputhshmërisë së monitorimit të performancës në nivel bashkie
Tetor 2019
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri
2019
Kongresi Rinor Kombëtar Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i të rinjve në zgjedhjet vendore 2019
2019
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe UN Women Shqipëri Barazia gjinore dhe diskriminimi në organet e emëruara të pushtetit vendor
2019
SHOQATA “WELL POINT-KUJDES PËR TË GJITHË” RAPORT “Monitorimi i kushteve higjeno-sanitare në institucionet e arsimit
publikparauniversitar në Bashkinë Shkodër”
2019
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë Qeverisja vendore në Shqipëri Raport mbi situatën aktuale 2019
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë Local Government in Albania 2019
Ministria e Financave dhe Ekonomise Financat Publike Vendore Raport vjetor 2018 Maj 2019
Ministria e Financave dhe Ekonomise Consolidated Local inance Report 2018 Maj 2019
T’reja Studim mbi numrin dhe situatën socio-ekonomike të personave në situatë rruge në qytetin e Tiranës Maj 2018
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Raport vleresimi: Situata aktuale, sfidat dhe mundësitë për transparencë dhe llogaridhënie efektive në nivelin e vetëqeverisjes vendore në Shqipëri 2018
Co Plan Raporti i Financave Publike Vendore 6M 2018 2018
Co Plan Financat publike vendore 2017 2017
UNDP Shqipëri/ Projekti STAR II Vlerësimi mbarëkombëtar i Situatës së Qeverisjes Vendore në Shqipëri 2017
Avokati i Popullit Marrëdhëniet e punës në njësitë e qeverisjes vendore 2016
Institute for Habitat Development
(Co-PLAN)
Financat vendore 2016
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) Sfidat e njësive të qeverisjes vendore në luftën kundër Korrupsionit 2016
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
(ASHMDF)
Shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve në nivel vendor 2015
Ministria e Financave Auditi i brendshëm i njësive të qeverisjes vendore 2015
Ministria për Cështjet Vendore Analiza e situatës së qeverisjes vendore 2014