Raporte Studimore

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Xhenis Kryekurt RAPORT TEKNIK I EKSPERTIT AUTO-TEKNIK MBI SIGURINË E KORISVE TË BIÇIKLETAVE NË BASHKINË TIRANË
2020
Bicycle Durres GUIDA E DIZAJNIT PËR INFRASTRUKTURËN ÇIKLISTIKE QYTETASE DHE NDËR-QYTETASE
Nentor 2020
Elmaz Kadria MBI VLERËSIMIN DHE ANALIZËN E GJENDJES SË KATËR LIQENEVE DHE SISTEMIN E VADITJES NË NJËSINË ADMINISTRATIVE MAQËLLARË.
2020
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Bashkitë për në Evropë Bashkitë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian -Raporti i Vlerësimit për Vitin 2019
2020
Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë Burrat dhe gratë në Shqipëri
2020
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin Evopian për Barazinë Gjinore (EIGE) me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë Indeksi i barazisë gjinore për Republikën e Shqipërisë
2020
Qendra Res Publica E drejta e informimit
Janar 2020
Agjencia për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore Raporti vjetor AMV 2019
2019
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit Financat Publike Vendore në Shqipëri
2019
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit Financat Publike Vendore në Shqipëri
2019
Ministria e Financave dhe Ekonomisë Raporti i përputhshmërisë së monitorimit të performancës në nivel bashkie
Tetor 2019
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri
2019
Kongresi Rinor Kombëtar Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i të rinjve në zgjedhjet vendore 2019
2019
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe UN Women Shqipëri Barazia gjinore dhe diskriminimi në organet e emëruara të pushtetit vendor
2019
SHOQATA “WELL POINT-KUJDES PËR TË GJITHË” RAPORT “Monitorimi i kushteve higjeno-sanitare në institucionet e arsimit
publikparauniversitar në Bashkinë Shkodër”
2019
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë Qeverisja vendore në Shqipëri Raport mbi situatën aktuale 2019
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë Local Government in Albania 2019
Ministria e Financave dhe Ekonomise Financat Publike Vendore Raport vjetor 2018 Maj 2019
Ministria e Financave dhe Ekonomise Consolidated Local inance Report 2018 Maj 2019
T’reja Studim mbi numrin dhe situatën socio-ekonomike të personave në situatë rruge në qytetin e Tiranës Maj 2018
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Raport vleresimi: Situata aktuale, sfidat dhe mundësitë për transparencë dhe llogaridhënie efektive në nivelin e vetëqeverisjes vendore në Shqipëri 2018
Co Plan Raporti i Financave Publike Vendore 6M 2018 2018
Co Plan Financat publike vendore 2017 2017
UNDP Shqipëri/ Projekti STAR II Vlerësimi mbarëkombëtar i Situatës së Qeverisjes Vendore në Shqipëri 2017
Avokati i Popullit Marrëdhëniet e punës në njësitë e qeverisjes vendore 2016
Institute for Habitat Development
(Co-PLAN)
Financat vendore 2016
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) Sfidat e njësive të qeverisjes vendore në luftën kundër Korrupsionit 2016
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
(ASHMDF)
Shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve në nivel vendor 2015
Ministria e Financave Auditi i brendshëm i njësive të qeverisjes vendore 2015
Ministria për Cështjet Vendore Analiza e situatës së qeverisjes vendore 2014