Monitorime

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Kontrolli i Lartë i Shtetit Vendim nr 39-12.04.2021-Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë-Bashkia Kelcyrë
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raporti përfundimtar i auditimit financiar-Bashkia Bulqizë, Dhjetor 2021
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raporti përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Has, 2021
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raport përfundimtar i auditimit financiar dhe të përputhshmërisë-Bashkia Fushë Arrëz, 2021

2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raporti përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërise-Bashkia Selenicë, 2021
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raporti përfundimtar i ri-auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Kuçovë, 2021
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raporti përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Kukës, 2021
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Vendim nr. 112-15.09.2021-Për auditimin e performancës ushtruar në Bashkinë Vlorë me temë “pastrimi i qytetit”
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raporti përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Gramsh, 2022
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raport Auditimi Performance “Efektiviteti dhe eficienca e menaxhimit të parkimeve të mjeteve motorike në rrugët e qytetit të Tiranës dhe Korçës”
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raport Auditimi Performance “Pastrimi i Qytetit”, Bashkia Vlore, 2021
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raport përfundimtar auditimi “Mbi auditimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit në Bashkinë Shkodër”, 2021
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raport përfundimtar i auditimi financiar-Bashkia Prrenjas, 2021
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raport përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Dibër, 2021
2021
Kontrolli i Lartë i Shtetit Raport përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Lushnje, 2021
2021
Ministria e brendshme Raporti i Monitorimit Vjetor 2020 “Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore”
Gusht 2021
Qendresa Qytetare Raport-Perceptimi i publikut mbi transparencën dhe llogaridhënien e Këshillit Bashkiak Tiranë
2021
Faktoje Raporti i monitorimit të transparencës së 10 bashkive dhe matjes së 40 premtimeve të kryebashkiakëve Shkurt 2021
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Transparenca dhe llogaridhënia në nivelin e qeverisjes vendore 2021
Institute of Romani Culture in Albania Aksesi i Romëve në Shërbimet Sociale Bazë në Shqipëri Janar 2021
Institute of Romani Culture in Albania Roma Access to Basic Social Service in Albania Janar 2021
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative në Shqipëri (BIRN Albania) Pushteti vendor nën lenten e të drejtës për informit 2020
Qendresa Qytetare Vendimmarrja në Këshillin Bashkiak Tiranë gjatë COVID-19: Mars-Maj 2020 2020
Qendresa Qytetare National Survey: Young People and Politics in Albania 2019
Together for life Monitorimi i standarteve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë Nëntor 2018
Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim MONITORIMI I QENDRAVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR, Bashkia Kucove 2018
Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim Manual: MONITORIMI I QENDRAVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR, Bashkia Gramsh 2018
Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim MONITORIMI I QENDRAVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR, Bashkia Mirdite 2018
Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim MONITORIMI I QENDRAVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR, Bashkia Pogradec 2018
Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim MONITORIMI I QENDRAVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR, Bashkia Ura Vajgurore 2018
Qëndra për transparencë dhe informim të lirë PËRDORIMI I DREJTË I PARASË PUBLIKE NË PUSHTETIN LOKAL PËRMES ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË KLSH ne bashkite Elbasan, Lushnje, Pogradec, Prrenjas, Maliq 2017-2018 2018
Qendra për Çështje të Informimit Publik, INFOÇIP Monitorimi kombetar 2018: Implementimii te drejtes se informimit nga bashkite e Shqiperise
Përmbledhja ekzekutive e monitorimit
2018
Instituti i Studimeve Publike Këshilltarët në Mediat Online 2018
Edmond Cera Shërbimi I transportit publik ne Tiranë: dobësitë e tij dhe mundesitë për përmiresime 2018
Qendra T’REJA Studim mbi numrin dhe situaten socio-ekonomike të personave në situatë rruge në qytetin e Tiranës. 2018
Shoqata Refleksione “Monitorim i Mekanizmit të Referimit për rastet e Dhunës në Familje në nivel lokal – aktivizëm qytetar për përmirësimin e tij” 2018
Qendra Rinore Vlorë Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen në Bashkinë Selenicë 2018
Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë – ( QTIL) Përdorimi i drejtë i pasurisë publike në pushtetin lokal përmes zbatimit të rekomandimeve të KLSH 2018
Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm (ISDC) – Bashkia Shkodër Përmirësimi i shërbimit të kullimit përmes përfshirjes qytetare në proceset e konsultimit, advokimit dhe monitorimit 2018
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve Raport: Vlerësimi qytetar për administratën publike të qeverisjes vendore 2017
Decentralization and Local Development Program (DLDP) Monitorimi i dytë i strategjisë së Decentralizimit 2017
CO Plan Financat publike vendore 2017 2017
Qendra për Çështjet e Informimit Publik, (INFOÇIP) Vlerësimi tematik i ligjit për vetëqeverisjen vendore 2017
Qendra për Çështjet e Informimit Publik, (INFOÇIP) Implementimi i të drejtës së informimit 2017
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative në Shqipëri (BIRN Albania) E drejta e informimit 2017
Qendra Burimore e Alternativave të Zhvillimit (DARC) Karta e zërit të komunitetit (KZK) 2017
Keshilli Rajonal Rinor Kukes (KRRK) – Bashkia Kukës Zëri i të rinjve Kukës 2017
Qëndra Konsumatori Shqiptar – Bashkia Durrës Monitorim i transportit publik 2017
Together for Life – Bashkia Tiranë Monitorimi i standardeve të infrastukturës fizike të kopshteve të Tiranës 2017
Institute for Public Policy and Good Governance (IPPM) – Bashkia Lezhë Buxheti i Qytetarit 2017
Qëndra për Qeverisje të Mirë – Bashkia Kuçovë Menaxhimi i integruar i mbetjeve 2017
Rudina Mahilaj – Bashkia Tiranë Monitorim i APP Bashkia Ime 2017
Avokati i Popullit Raport i veçantë “Pushteti vendor pas reformes-territoriale administrative dhe rregullimi i marrëdhënieve të punës” 2016
Decentralization and Local Development Program (DLDP) Monitorimi i parë i strategjisë së Decentralizimit 2016
Partnerë për fëmijët – Bashkia Dibër Raport i analizës së situatës mbi nevojat për shërbime sociale në bashkinë Dibër 2016
Instituti i Studimeve Politike Bashki e Hapur-Monitorimi i të drejtës së informimit 2016
Instituti Shqiptar i Medias Testimi i zbatimit të së drejtës së informimit në qeverisjen vendore 2016
Eco Albania Angazhimi i komunitetit – tregues i integrimit në vendimmarrje (AKTIV) 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Berat Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Elbasan Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Fier Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Gjirokastër Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Kamëz Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Korcë Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Kucovë Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Lushnjë Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Vlorë Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016
Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme e Demokraci të Qendrueshme (KZLNDQ) Monitorimi i zgjedhjeve vendore 2015
Komiteti Shqiptar i Helsinkit Monitorimi i zgjedhjeve vendore 2015
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) – Bashkia Shkodër Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2015
Qëndra Aulona – Bashkia Vlorë Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2014
IDRA Anketim Zëri i Qytetarëve 2014