Analiza

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Fondacioni Konrad Adenauer Qeverisja Vendore 2020
2021
Ministria e Financave dhe Ekonomisë Raport mbi statusin e vështirësive financiare të njësive të vetëqeverisjes vendore
2021
Projekte Vullnetare Ndërkombëtare Vullnetarizmi në Shqipëri
2021
Transparency International dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Zbërthim i kapjes së shtetit në Shqipëri
2021
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit Financat Publike Vendore-9M2020
Janar 2021
Instituti për Studimet Publike & Ligjore (ISPL) në partneritet me Qendrën Mendime dhe Inisiativa te Lira (MIL) Analizë e proceseve dhe programeve buxhetore 2019-2020 të Bashkisë Lushnje
30 Qershor 2020
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit Financat publike vendore 6MII2020
Tetor 2020
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit Shoqata për Autonominë Vendore Dokument politikash: Reagimi i qeverive vendore ndaj emergjencës së COVID-19 në Shqipëri: Janar 2020- Prill 2020
Qershor 2020
Co-Plan Financat publike vendore, tremujori I trete
Janar 2020
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit Një analizë mbi numrin e të punësuarve dhe shpenzimet e personelit në 61 bashki
2020
IDRA Research & Consulting dhe Human Development Promotion Center (HDPC) Vlerësimi mbarëkombëtar i situatës së qeverisjes vendore në Shqipëri 2020
2019
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim Hartëzimi dhe vlerësimi i rrjeteve të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri
2019
Urban Research Institute Matrix of Competencies of Local Self-Government
2019
Qendra Res Publica Konsultimi publik 2017- 2018 – Ushtrim i çiltër i demokracisë pjesëmarrëse, apo thjesht fasadë?
2019
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim Analizë e Kuadrit Ligjor mbi Ndërmarrjet Sociale në Shqipëri
2019
Eco Albania Analiza e kuadrit ligjor, politikave dhe strategjive për zhvillimin e
hidrocentraleve në Shqipëri dhe rekomandime për përmirësimin e tyre
Shkurt 2019
Qendra mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (qendra EDEN) Incenerimi i mbetjeve si qasje vendore Janar 2019
MILIEUKONTAKT SHQIPËRI Analiza e menaxhimit te mbetjeve te ngurta Bashkia Sarande Janar 2019
MILIEUKONTAKT SHQIPËRI Analiza e menaxhimit te mbetjeve te ngurta Bashkia Permet Janar 2019
MILIEUKONTAKT SHQIPËRI Analiza e menaxhimit te mbetjeve te ngurta Bashkia Kruje Janar 2019
Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore – ACEG Barometri i Bujqesise. Matja e premtimeve elektorale sipas nenit 27 ne Bashkine Devoll Dhjetor 2018
Qendra Res Publica Padia kolektive mungesa e së cilës zhbën të drejtat mjedisore dhe ato të konsumatorëve 2018
KLSH Raport Auditimi Performance “Funksionimi i Bashkive, në kuadër të reformës administrative-territoriale” 2018
Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale Letër pozicionimi e Rrjetit të Ballkanit Perëndimor për qeverisjen territoriale, Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale 2018
Plan i Veprimit per zhvillim te qendrueshem dhe te integruar Plan i Veprimit “Per permiresimin e sherbimit te kullimit” 2017
Erjo Mile – Bashkia Mallakastër Problematikat Rinore në nivel vendor 2017
Rio Kërpaci – Bashkia Tiranë Administrimi i Bashkëpronësisë 2017
Ministria e Financave Buxhetet e njësive të qeverisjes vendore 2016
Instituti për Ndërmjetësim dhe Demokraci (IDM) Ndikimi i decentralizimit 2016
Partnerë për Fëmijët – Bashkia Dibër Shërbimet sociale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) Planifikimi në qeverisjen vendore 2016
Regional Development Programme and Institute for Habitat Development
(RDP, Co Plan)
Rajonalizimi i Shqipërisë 2014
UNICEF Shërbimet sociale vendore 2014
Decentralization and Local Development Program Albania (DLDP) Konkursi rajonal i praktikave të mira 2013
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) Legjislacioni i planifikimit të territorit 2010