Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani lokal i veprimit per rinine 2013-2015 Shkarko
Material referues Rreziku dhe mbrojtja e pyjeve nga zjarri Shkarko
Plan i veprimit, ndihme per femijet dhe familjet ne situate rruge Shkarko
Plan masash per infrastrukturen rrugore, sinjalistiken vertikale dhe horizontale, pastrimin, gjelberimin Shkarko
Plan nder-vendor per zhvillimin e komuniteteve rome dhe egjiptiane Shkarko
Plan veprimi per parandalimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave nga zjarri per vitin 2018 Shkarko