Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit PPV Tropojë Shkarko
Vendim KKT Nr.02, date 09.01.2017 PPV Tropojë Shkarko